Ballina Blog

Opinion rreth organizimit të mësimit në periudhën e pandemisë, nga Mr.sc.Gafur Hyseni

FAKTET QË FLASIN NË ORGANIZIMIN E MËSIMIT

NË PERIUDHËN PANDEMIKE COVID 19

Vendimi i Shtabit të krizës pranë Qeverisë së Republikës së Serbisë, bëri që procesi mësimor në shkolla të mesme dhe fillore që nga fillimi i vit të ri shkollor të organizohet në forma të ndryshme, varësisht nga kërkesat dhe kushtet e mundshme hapsinore për organizimin dhe mënyrën e realizimit të procesit mësimor.Për çështje organizative kërkohej një syçeltësi profesionale për përshtatje të formës organizative të procesit mësimor, për përfshirjen sa më të denjë të nxënësve në realizimin e programës mësimore, qoftë në formën direkte apo të kombinuar si dhe  mësimit në largësi.Si parakusht për mënyrën dhe përzgjedhjen e formave organizative kërkohej formësimi i Planit operativ për organizimin dhe realizimin  e punës sipas programit të veçantë për punë në kushte pandemike Covid 19.Program i cili duhej të dorëzohej deri më 27 gusht 2020 në MASHZHT të Serbisë për pëlqim nga organet gjegjëse për fillimin e vitit te ri shkollor 2020/2021.

            Në takimet e punës të organeve profesionale dhe këshilldhënës të institucioneve edukative dhe arsimore, janë shqyrtuar faktet reale dhe i është bërë analizë profesionale përparësive dhe të metave të mundshme në realizimin e procesit mësimor.

            Fillimi i vitit të ri shkollor me masa dhe në kushte të reja mësimi, MASHZHT të Republikës së Serbisë bëri që të ndërmerren aktivitete të shumta për përgatitjen  e kushteve optimale qofshin ato subjektive apo objektive për një organizim dhe realizim sa më efikas të procesit mësimor.

            -Përgatitja e hapësirave shkollore, përshtatur kushteve pandemike;

            -Dezinfektimi i objekteve shkollore nga Enti Publik për Shëndetësi në Vranjë;

            -Sigurimi i mjeteve dezinfektuese për nxënës dhe punëtor shkollot;

            -Sigurimi i maskava për nxënës dhe punëtor shkollor;

            -Respektimi i distancës mes nxënësve;

            -Rregullimi i hapësirave mësimore për 18 nxënës;

            -Koordinimi orarit mësimor në grupe  në kohë prej 30 minutave;

            -Formimi i grupeve të nxënësve;

            -Informimi i prindërve dhe nxënësve në mënyrë permanente;

            -Dezinfektimi dhe ajrosja e mësonjëtoreve në çdo pushim  të orëve mësimore;

-Vendosja e mbishkrimeve këshilldhënëse  për respektimin e masave gjegjëse dhe

            -Mbikqyrja e rregullt për realizimin e masave higjeniko-teknike në shkolla.

            Menaxhimi me institucionet edukativo-arsimore ishte fokusuar kryesisht në krijimin e kushteve të domosdoshme për nji proces sa më të rregullt mësimor.Përgatitjet programore të punës së shkollave, programet e reduktuara apo të  përshtatura gjendjes pandemike, punës me orar të shkurtuar, punës në grupe, mësimit në largësi, përcjellja dhe vlerësimi në situata të imponuara dhe evaluimi i të arriturave  si efekt i punës mësimore.Vlenë të ceket se puna e dyfishuar e mësimdhënësve të mësimit klasor ishte një sfidë në vete e cila duhet përshëndetur.Vështirësi  në vete konsiderohet puna me orar të shkurtuar prej 30 minuta, ku cilësimi dhe vlerësimi i njohurive  elementare në njësi dhe tema të caktuara  kërkon zgjuarsi dhe  profesionalizëm të mësimdhënësit në konceptimin e orës mësimore duke i përshtatur nevojave bazike për mësimnxënie nga  nxënësit.Formimi i grupeve brenda paraleleve poashtu ishte një sfidë e veçantë e nxënësve sepse, vijimi i mësimit direkt dhe nga largësia si kombinim i formës në mësim, shkaktonte ndërpreje apo ndërhyrje të përvetësimit të njohurive të reja mësimore.Herë merren njohurit në formë direkte, herë merren detyrat për ushtrime nga largësia në formë rotacioni që pamundëson një kontinuitet të punës së nxënësve në esencë. Këtu, shkaku i humbjes së kontinuitetit është edhe faktori teknologjik sepse punohet me platforma të ndryshme digjitale edhe mos krijimi i kushteve për të gjithë mësimdhnësit dhe nxënësit.Ky ndërrim i formave të punës mund të jetë edhe shkaktar i pasivizimit të nxënësve në punë.Mungesa e pranimit të plotë të informative mbi njohurit e reja mësimor shkakton boshllëk të njohurive për klasët paraprake në vitet e shkollimit në vijim.Sipas informative jozyrtare, një numër  i  madh nxënësish nuk kanë laptop apo kompjuter në shtëpi e ndoshta edhe mobil personal për punë të pavarur në mësim.

            Me një vendim të veçantë të Ministrisë së arsimit për shkollat e mesme dhe cikli i lartë fillor, nga 30 nëntori deri më 18 dhjetor 2020 kalohet plotësisht me mësim në largësi.Kjo situate e krijuar edhe pse jo plotësisht e favorshme por, mësimdhënësit dhe nxënësit ishin të njohur me këtë formë pune sepse, shfrytëzuan përvojën e vitit të kaluar shkollor 2019/2020, e kjo iu shërbeu si ndihmë paraprake për një punë më të mirë të mësimit në largësi.

            Kjo mënyrë e punës, në realizimin e procesit mësimor përmes platformave të ndryshme digjitale është një sfidë në vete për mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit.Kjo formë e mësimit në largësi përpos kushteve material, posedimit të aparaturës teknologjike kërkon dhe përgatitje të karakterit teknologjiko-informativ në përdorimin dhe shfrytëzimin e teknologjisë mësimore.Në këtë process paraqitet si problem i theksuar te një numër i caktuar mësimdhënsish, pastaj disa duke neglizhuar dhe mos konsideruar si obligim dhe përgjegjësi personale e as profesionale e disave iu mungojnë edhe mjetet e nevojshme për punë.Në këto kushte të imponuara mësimi po zhvillohet përmes platformave teknologjike: Viber, WahtsApp, Google Meet, Zoom etj.Edhe pse vitin e kaluar shkollor është organizuar regjistrimi i orëve mësimore dhe emitimi nga TV lokale, nuk kemi të dhëna faktike se sa ka qenë numri i nxënësve që i kanë përcjellur programet mësimore.Në këtë vit shkollor, nuk është organizuar e as kërkuar një organizim i tillë.Problem në vete është kur nxënësit nuk posedojnë mobil personale dhe varen nga prindërit që normal kur u nevojiten për punë mësimore prindërit u mungojnë në shtëpi.Kështuqë, ndërpritet mënyra e komunikimit ndërmjet nxënësit dhe mësimdhënësit dhe kjo munges e informacioneve të ndërsjellura nuk mund të kompenzohet si e tillë.

            Mjaft sfiduese është edhe bartja permanente e maskave nga mësimdhënësit dhe nxënësit gjatë tërë kohës sa qëndrojnë në shkollë, përpos kur ligjërohet gjatë orës, përpos angazhimeve personale të nxënësve.Ndalesa për grumbullime, për punë të përbashkët grupore apo kolektive, komunikimi masiv mes nxënësve, distanca mes individëve mund të shihen edhe si një ftohje sociale mes nxënsve por, në anën tjetër respektimi i rregullave dhe  sjelljeve të nxënësve për një higjien në kontinuitet është ngitje e nivelit kulturor.Duhet të jemi falenderues ndaj nxënësve për respektimin e këtyre masave dhe vijimin e rregullt në mësim.Krahasuar vijueshmërin e procesit mësimor  nga nxënësit me vitet tjera shkollor , këtë vit shkollor është shumë më e rregullt.

            Nga 18 janar 2021 gjegjësisht fillimi i gjysëmvjetorit të  dytë ka filluar me format  e punës siç është filluar në fillim të vitit të ri shkollor 2020/2021.

            Një parim shumë i rëndësishëm në këtë situate është komunikimi, bashkpunimi,

informimi permanent i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve në kuadër të trekëndëshit didaktik, përkujdesi kolektiv për mbarvajtjen e procesit mësimor, respektimi i masava naticovid, komunikimi me nxënës dhe prindër, kërkesë e veçantë drejtuar prindërve për t’i dalur në ndihmë fëmijëve të tyre në shtëpi.

Përgatiti,

Mr.sc.Gafur Hyseni

Nxënësja e shkollës së mesme “Sezai Surroi” fituese në konkursin për kalendarin e Programit të Zhvillimit të BE-së për vitin 2021

Në konkursin për kalendarin e zhvillimit të programit PRO për 2021, vendi i dytë i takoi Elma Agushit, nga Shkolla e Mesme “Sezai Suroi” në Bujanoc. Nxënësja Elma Agushi, e udhëhequr nga profesori Avni Zairi, e ndihmuar nga psikologia Bukurie Boriqi dhe e përkrahur nga drejtoria e shkollës, tregoi se në shkollën tonë mund të arrihen suksese nga më të mirat në konkurrencë me nxënësit e shkollave tjera në rajon dhe më gjerë. Sipas votave të audiencës dhe jurisë së ekspertëve, nxënësit fitues iu përgjigjën më së miri temës së këtij viti “Solidariteti na bashkon”, e cila synonte të inkurajonte të rinjtë të njohin rëndësinë e solidaritetit gjatë pandemisë. Nxënësit e shkollave të mesme gjithashtu treguan se ata kujdesen për më të rrezikuarit që kanë nevojë për ndihmë – të moshuarit, fëmijët, gratë shtatzëna, personat me aftësi të kufizuara ose ndonjë sëmundje dhe se mjekët janë heronjtë e kohës sonë.

Punimi nga Elma Agushi Bashkimi Evropian (BE) në partneritet me Ministrinë e Integrimit Evropian ka mbështetur këtë konkurs arti për më shumë se një dekadë dhe kështu i motivon të rinjtë të jenë krijues, por edhe anëtarë aktivë të komuniteteve të tyre lokale. “E kaluara e vitit 2020 ka konfirmuar edhe një herë thënien e vjetër se një mik në nevojë e njeh njëri-tjetrin, se solidariteti na bën më të fortë dhe se vetëm së bashku mund të kapërcejmë çdo fatkeqësi,” tha Zëvendës Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Mateja Norcic Stamcar, duke shtuar se kriza e shkaktuar nga përhapja e . “Të gjithë nxënësit që morën pjesë në garat tona na ndihmuan të shohim, nga perspektiva e të rinjve, të talentuar, me cilat sfida përballen komunitetet e tyre, si të zgjidhin probleme në dukje të pazgjidhshme, çfarë lloj mbështetje ka dhënë fryt, por gjithashtu dha ide të reja se si të Mbështetja e BE-së mund të ndihmojë më tej zhvillimin e komuniteteve lokale, ”tha Olivera Kostić, Menaxhere e Programit të PRO PRO, duke falënderuar të gjithë për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre.

Reagon Sekretarja e Kuvendit Komunal Nermine Aliu

Për mosdhenien e pëlqimit për shpalljen “Qytetar nderi” të Ministrit të Jashtëm të Shqipëris Gent Cakaj nga Ministrja për administrat shtetërore dhe vetëadministrim lokal Marija Obradovic , ka reaguar e KK të Bujanocit Nermine Aliu .

Postimi i plotë:

Ministrja e “Qeverisë Evropiane” të Republikës së Serbisë znj. Obradoviq dje deklaroi se ka refuzuar që të japë pëlqimin në propozimin e 26 këshilltarëve të Kuvendit Komunal të Bujanocit për të shpallë “Qytetar nderi” ministrin për Evropë dhe punë të Jashtme të Republikës së Shqipërisë z. Gent Cakaj.

Ajo nuk e kontestoi faktin se Ministri Gent Cakaj bëri shumë për qytetarët e komunës së Bujanocit, të cilën ajo gjatë prezantimit të saj e ndau në popullatë shqiptare dhe jo-shqiptare, por potencoi faktin se nuk mund ta nënshkruante vendimin dhe të shpallte “Qytetar nderi” të një komune në Serbi, personin që tha se gjatë konfliktit në Kosovë dhe Metohi, ishte Serbia përgjegjëse për vrasjen e më shumë se disa mijëra shqiptarëve dhe dëbimin e miliona banorëve nga vendbanimet e tyre.
Dhe po, zonja Ministre, jemi dakord me Ju, që nuk është çështje e qëndrimit personal, por e arsyes së shëndoshë, e cila nuk mund ta pranojë realitetin dhe nuk pranon të përballet me të vërtetën.

Dhe po Ju duhet pak më shumë të informoheni me situatën në mjediset multietnike siç është Bujanoci, ku sipas jush 42% e popullsisë është jo-shqiptare, e përbëjnë serbët dhe romët dhe 58% e e pjesës së mbetur janë shqiptarë, apo jo?!

Unë do të doja të vija theks të veçantë në përfaqësimin e tyre në institucionet shtetërore të Republikës së Serbisë, të cilat kanë degët ose filialet e tyre në territorin e komunës së Bujanocit. Le të njihemi pak me këto të dhëna dhe të shohim që megjithëse shqiptarët përbëjnë shumicën e popullsisë në komunën e Bujanocit, përfaqësimi i tyre në institucionet shtetërore është në një nivel shumë të ulët.

Kur jemi te ky fakt, më lejoni t’ju p;rmend disa shembuj: në Gjykatën Themelore në Bujanovac, kur për herë të fundit u punësua një gjyqtar shqiptar?!, Megjithëse kishte vende të për gjyqtarë, njerëz nga Vranja u punësuan në ato pozicione, në Entin Republikan të Gjeodezisë – Departamenti i Kadastrit të Patundshmërive në Bujanoc asnjë shqiptar nuk është i punësuar, në Administratën e Pyjeve Bujanoc njëjtë, në Fondin e Sigurimit Pensional gjithashtu asnjë shqiptar nuk është i punësuar, në NP “Putevi Srbije”, megjithëse janë vendosur stacionet për pagesën e taksave, edhe atë dy në komunën e Bujanocit nuk është punësuar asnjë shqiptar, në Spitalin Special për Rehabilitimin Bujanovac, nga të gjithë rreth 120 të punësuar, vetëm një shqiptar është i punësuar dhe me kontratë në një kohë të caktuar, në Qendrën Shëndetësore Vranje, ku trajtohen të gjithë banorët e komunave të Bujanocit dhe Preshevës, asnjë shqiptar nuk është i punësuar. Në Qendrën Shëndetësore në Vranjë është edhe spitali i lindjes, ku edhe gratë pjesëtare të pakicës kombëtare shqiptare që dinë shumë pak serbisht lindin dhe ato shpesh janë në situata shumë të vështira, por edhe këtu nuk është punësuar një punëtor i vetëm që i përket pakicës kombëtare shqiptare, as një infermiere e vetme, mami ose të paktën një punëtor administrativ etj, etj.
Dhe Ju po flisni vetëm për 15 këshilltarë, të cilët vet kanë vendosur të mos marrin pjesë në seancat e Kuvendit Komunal dhe të mos votojnë “për” ose “kundër” propozimit për shpalljen e Ministrit Gent Cakaj si “Qytetar nderi”, kontributi dhe angazhimi, i të cilit në zhvillimin e komunës së Bujanocit nuk ishte dedikuar vetëm për popullsinë shqiptare.

Ministarka “Evropske Vlade” Republike Srbije gosp. Obradović izjavila je da je odbijen predlog 26 odbornika Skupštine opštine Bujanovac o proglašenju ministra za Evropu i spoljne poslove Republike Albanije z.Genta Cakaja za “počasnog građanina” opštine Bujanovac.

Ona nije usporila činjenicu da jeste ministar Gent Cakaj učinio mnogo za građane opštine Bujanovac, koje je ona tokom svog izlaganja je delila na albansko stanovništvo i nealbansko stanovništvo, ali da ne može da potpiše odluku i proglasi za “počasnog građanina” jedne opštine u Srbiji, čoveka koji je rekao da je tokom sukoba na Kosovo i Metohiji, Srbija je ta koja je odgovorna za ubistvo od više od nekoliko hiljade albanaca, i deportaciju miliona stanovnika.

I jeste gospođo ministarko slažemo se s Vama da nije stvar o ličnom stavu nego o zdravom razumu, koji ne može da prihvati realnost i odbija da se suoči sa istinom.

I da potrebno je da malo više upoznate sa situacijom u više etničkom sredinom kao što je Bujanovac, gde je po Vašim rečima 42% nealbansko stanovništvo koju čine srbi i romi, a ostatak od 58% čine albansko stanovništvo, zar ne?!
Htela bih da poseban akcenat stavimo na njihovo zastupljenost u državnim institucijama Republike Srbije, koje imaju svoje ogranke ili filijale u teritoriji opštine Bujanovac. Hajde da se upoznamo malo o tim podacima i vidimo da iako albanci činu večinu stanovništva u opštini Bujanovac, njihova zastupljenost u državnim institucijama je u jako nižem nivou.
Kad smo kod toga dozvolite nam da istaknemo nekoliko primera: u Osnovnom sudu u Bujanovcu, kada prošli put je primljen sudija ili Albanac na poslu?!, iako su bili upražnjeni radna mesta za sudije, primljeni su ljudi iz Vranja u tim pozicijama, u Republičkom geodetskom zavodu – odsek za katastar nepokretnosti Bujanovac nijedan albanac nije zaposlen, u Šumskoj upravi Bujanovac isto, u Fond za penzijsko invalidsko osiguranje takođe nijedan albanac nije zaposlen, u JP Putevi Srbije, iako su stavljene naplatne rampe i to dve u teritoriji opštine Bujanovac nije zaposlen nijedan albanac, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bujanovac od svih oko 120 zaposlenih samo jedan albanac je zaposlen i to ugovorom u neko određeno vreme, u Zdravstvenom centru Vranje, gde se leče svih stanovnici opštine Bujanovac i Preševo, takođe nije zaposlen nijedan albanac, u okviru Zdravstvenog Centra u Vranje je i porodilište, gde rađaju i žene pripadnice albanske nacionalne manjine koje jako slabo znaju srpski i često su u jako nezgodnim situacijama ali i tu nijedan jedini radnik pripadnik albanske nacionalne manjine nije zaposlen, nijedna medicinska sestra, babica ili bar administrativni radnik itd itd.
A Vi pričate samo o 15 odbornika koji su sami odlučili da ne prisustvuje sednicama Skupštine opštine i da što ne glasaju za ili protiv predloga proglašenja za “počasnog građanina” ministra Gent Cakaja, čiji doprinos i posvećenost za razvoj opštine Bujanovac, nije bio namenjen samo albanskoj stanovništvo.

N.A.

Historia e një ish të burgosuri politik nga Bujanoci

Nga Sevdail Hyseni – Përkitazi me librin jetëshkrimor të autorit Abdurrahman Limani me titull: “Rrugëtim në jetë”, Shtëpia Botuese “Lena”, Prishtinë, 2020. Në marsin e këtij viti, pikërisht, në periudhën e rëndë të pandemisë, doli nga shtypi libri me titull simbolik “Rrugëtim në jetë”, i autorit me origjinë nga Verbani i Bujanocit, Lugina e Preshevës, Abdurrahman Limani, ish i burgosur politik dhe veprimtar i devotshëm i çështjes kombëtare shqiptare në ish Jugosllavi.

Për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme pandemike, në Bujanoc dhe më gjerë në rajon, përgatitjet organizative për promovimin e librit, u shtynë për një kohë më të përshtatshme, kështu që libri nuk arriti të depërtojë në duart e lexuesve, përveç aty-këtu, ndër miq e shokë të autorit dhe një paraqitje në formë interviste në programin e mëngjesit të Radio Televizionit të Kosovës.

Mirëpo, autori i librit Avdushi, siç e quajmë shkurtimisht, e mban shpresa se, këtë verë, kur të kthehet për pushime në vendlindje nga Londra, të bëjë promovimin e librit jetëshkrimor për të mos kaluar pa vlerësime nga lexuesit dhe kritika letrare.

Libri “Rrugëtim në jetë”, i autorit Abdurrahman Limani, ish i burgosur politik, është një vepër jetëshkrimore, e cila fillon, që nga faqet e para me Verbanin, historikun e lavdishëm të vendlindjes së tij, të njohur për odat e mikpritjes, bujarisë dhe patriotizmit, nga të cilat autori u frymëzua dhe u edukua në rrugëtimin e tij jetësor, pastaj vazhdon me veprimtaritë jetësore të autorit gjatë viteve të 80-ta, si student në Mitrovicë, jeta në ilegalitet, lëvizjet politike, vuajtjet në ushtrinë ish Jugosllave, për të vazhduar nëpër kazamatet e burgjeve të atëhershme serbosllave, e zhvillime e përjetime të tjera prapa grilave të burgut, të cilat nuk ishin edhe aq të lehta dhe të cilat nuk kaluan pa pasoja për autorin e këtij libri.

Brenda kopertinave të librit, si një kapitull i veçantë përfshihet diskriminimi i shqiptarëve në përgjithësi në ish Jugosllavi, pastaj periudha e viteve të 80-ta, kur autori ishte ushtar në Suboticë, në kohën kur filluan distancimet rreth demonstratave të studentëve në pranverën e vitit 1981, të cilat, ai, nuk i gjykoi për çka edhe u burgos, pas një procesi hetimor ushtarak.

Arrestimi i autorit, ndodh në shtatorin e vitit 1981, sa ishte ushtar në Suboticë, pastaj transferohet në burgun e Mitrovicës dhe të Vranjës, ku e dënuan me 5 vjet burg së bashku me shokët e tij: Halil Selimi, 8 vjet burg, pastaj vëllezërit: Ymer Hasani, 7 dhe Bejadin Hasani me 5 vjet burg. Nëpër dyert e këtyre burgjeve autori i librit pati rastin të njihet edhe me heronjtë e popullit Afrim Zhitia dhe Fadil Vata, pastaj Nysret Mirtaj, Sami Kurteshi etj, e me shumë të burgosur të tjerë politikë nga rrethe të ndryshme të Kosovës dhe krahut të saj lindor: Luginës së Preshevës.

Një kaptinë më vete në librin “Rrugëtim në jetë”, të autorit Abdurrahman Linani, përbën lirimi i tij nga burgu, një histori e dhimbshme dhe aq krenare, duke u përshkruar me një ndjenjë gëzimi dhe pikëllimi, për lirimin që e prisnin familjarët jashtë burgu dhe dhembjen e tij shpirtërore për shokët e idealit, që mbeteshin për ta vazhduar burimin më me shumë vjet. Ishin ato momente të prekshme, kur familjarët prisnin jashtë, kurse autoritetet e burgut nuk e lironin autorin, sepse kishte qëlluar ditë vikendi, dhe nuk punonte administrata. Gëzimi dhe hidhërimi bëheshin bashkë, duke krijuar një atmosferë të një torture çnjerëzorë, për të dy palët: ai që ishte i ngujuar prapa grilave dhe atyre, që prisnin jashtë për ta përqafuar njeriun e tyre të burgosur politik.

Në këtë ditar jete, si të themi, të autorit të rrugëtimit njerëzor, bënë pjesë edhe e fejuara e autorit, tani bashkëshortja e tij Burbuqja, e cila priti shtatë vjet për të lidh kurorë me burrin e tanishëm, me gjithë përjetimet e saj sa të dhembshme, po aq edhe krenare se kishte një të dashur të dënuar për kauzë kombëtare e jo për vepra kriminale.

Libri i Abdurrahman Limanit, “Rrugëtim në jetë”, është një vepër autobiografike e pasur me një ditar jetësor, jo vetëm nga jeta ushtarake dhe e burgjeve, por edhe me një kronologji janë të lidhura në mënyrë zingjirore kapitujt e tjerë kushtuar vendlindjes, periudhës së sundimit të ferrit të kuq komunist titist, diskriminimit të shqiptarëve në ish Jugosllavi, demonstratat popullore të 81-ishit, bisedat e ashtuquajtura informative, paraburgimet, burgjet, emocionet pas lirimit nga burgu, dasma e shumëpritur, vazhdimi i lëvizjes për pajtimin e shqiptarëve, kyçja në jetën politike në Bujanoc e Preshevë, daljet në skenë të UÇK-së dhe UÇPMB-së dhe kapituj jo më pak të rëndësishëm për lexuesit e këtij libri.

“Rrugëtim në jetë”, mund të themi lirisht, është një kronikë historike dhe autori i saj Abdurrahman Limani, është një protagonist i gjallë, që ka marrë pjesë aktive nëpër këto procese e rrethana kohore, duke i përjetuar shpirtërisht e fizikisht, të cilat i prezanton me kujdes dhe me përkushtim në formë jetëshkrimi në këtë libër.

Libri jetëshkrimor “Rrugëtim në jetë”, i autorit Abdurrahman Limani, ish i burgosur politik, brenda kopertinave të tij përfshinë 261 faqe, të shoqëruara me një parathënie të redaktorit dr. Ferid Selimi dhe më një album të pasur fotografish, pjesë të kujtimeve të autorit nga e kaluara e deri në ditët e botimit të librit.

Autorin e përgëzoj për botimin e librit me titull kuptimplotë “Rrugëtim në jetë”, me urimet e përzemërta për suksese të mëtejme në fushat e preferuara të veprimtarisë së tij krijuese dhe lexuesve fat, që do të kenë në dorë një libër jetëshkrimor si ky./rajonipress/

Organizata QARG realizon bashkëbisedim me gratë ndërmarrëse.

“Women4Woman” ose Gratë për gruan ishte tema e takimit të sotëm e që mblodhi disa gra në ambientet e Hotel Rozafës për të diskutuar rreth sfidave dhe arritjevenë fushveprimin e tyre. Mjafton një nismë e vogël për të arrit hapa edhe më të mëdhenj.


Nuk ka aspak dilema se një grua me potencialet që posedon të arrij suksese në çdo synim apo përpjekje që ajo bën, andaj mjafton vetëm motivi dhe përkrahja që çdo grua të realizoj idet dhe qëllimet e saj u tha ndër të tjerat në takimin e sotëm të realizuar nga Organizata QARG ( Qendra per Avancimin e te rinjve dhe grave), e cila per qellim ka per promovimin e grave ne biznes dhe mbeshtetjen qe ato mund te japin per grate tjera. Projektin në fjalë fananciarisht është mbështetur nga Komuna e Bujanocit në kuadër të konkursit piblik për financimin e shoqërive civile.

Teatri i Qytetit të Preshevës po rihap dyert me premierën e shfaqjes “Paraja”

Aktorët e Teatrit të Qytetit të Preshevës përsëri i ngjiten skenës për të vazhduar me provat e Komedisë” Paraja ” nga Ray Cooney , me regji të Ekrem Sopi, ass regjisë Afeida Boriçi. “Gjendja e pamdemis ndikoi mjaft negativisht për ne si Teatër pasi që ishim në ditët finale për tu paraqit me premirën e shfaqjes më të re “Paraja”, por ndodhi ashtu sikurse në gjithë globin dhe u desht të pauzojmë një kohë mjaft të gjatë, gjë që na kushtoi neve si ekip por prap se prap unë po besojë që me një bashkpunim aq të siqert të arrijme me kohë sikurse me premierën ashtu edhe në përgaditjet e festivalit “Ditët e Komedisë Shqipe” i tha kështu portalit Hanapress, regjisorja Afeida Boriçi-Mehmeti duke shtuar se jemi në kontakt me shumë teatro nga Shqipria, Kosova e Maqedonia për mbajtjen e festivalit por ende nuk kemi diçka konkrete pasi që kët vitë kemi situat më ndryshe kur dihet se ende jemi në gjendje pandemie dhe gjithëçka varet nga rrethanat të cilat krijohen ditëve në vijim theksoi regjisorja Mehmeti, duke përfunduar se uroj që të kemi situat stabile dhe të realizojmë të gjitha përgaditjet sepse ndoshta këtë vitë mëshum se çdoher ka nevoj publiku për diçka të bukur apo pozitive siç është arti.

Ekspozitë: Futbolli Preshevarë ndër vite.

Në hapsirat e fushës sportive Arbi në Preshëvë është realizuar sot Ekspozitë kushtuar aktivistëve dhe kontribuesve të futbollit Preshevarë. Presheva përveçse në kulturë ajo edhe në sport ka dhën mjaft shembuj duke nxjerr talent të cilët po arrijnë suksese në vende të ndryshme nëpër Europë. Andaj sipas organizatorëve qèllimi i kësaj ekspozite ishte rikujtimi i gjeneratave të shkuara dhe motivimi i të rinjëve për të mbajt gjallë kët lloj sporti.

Kryetari i KNSH-së Ragmi Mustafa siguron librat Shqip për këtë vit shkollorë

Fillimviti i parë shkollor që nisë me libra shkollor në Luginën e Preshevës. Përfundimisht, Këshilli Kombëtar Shqiptar ka kryer të gjitha obligimet (me pagesën e taksës së përcaktuar) për të siguruar lejimin e teksteve mësimore për shkollat fillore në Luginë nga Shqipëria. Mbi dy dekada, mungesa e librit i ka vështirësuar filloristët arritjen e standardeve më të larta edukativo-arsimore. Si pjesë e betejës për arsim cilësor janë lejuar tekstet për shkollat fillore nga Republika e Shqipërisë, në bashkërendim me Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe të Serbisë dhe me bashkëpunimin e bashkësisë ndërkombëtare. Zgjidhja gjithëpërfshirëse në arsim e Luginës edhe më tej duhet të jetësohet në marrëveshjet bilaterale midis Republikës së Serbisë dhe Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ndërtimit të marrëdhënieve për fqinjësi të mirë, në procesin e anëtarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Kjo edhe është referencë e përshtatshme për barazi. Pa barazi nuk ka paqe. Dhe pa paqe nuk ka arsim. Falënderoj për angazhimin e jashtëzakonshëm të Ministres, Besa Shahini. Mirëkuptimin e Ministrit, Mladen Šarčević. Për ndihmën financiare të Trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë në mbulimin e një pjese të taksës. Për mbështetjen e madhe të OSBE-së dhe grupin joformal të Ambasadorëve “Miqtë e Luginës”. Ish-kryetarin e Komunës së Bujanocit Shaip Kamberi, për mbështetjen e pakursyer. Për gatishmërinë e procedimit, Shtëpinë Botuese “Albas” nga Presheva. Komisionin e Arsimit dhe të gjithë që këtë ndërmarrje e kuptuan si parësore në angazhimet e përbashkëta. Keqardhje për gjithë ata drejtues komunash me shumicë shqiptare që nuk e trajtuan arsimin si çështje themelore vlerash dhe cilësie, rrjedhimisht nuk e ndihmuan as edhe financiarisht për kryerjen e obligimeve të taksës, në një moment kur Këshilli Kombëtar Shqiptar është në vështirësi financiare.

APN hap paraqitjet për deputetë

Alternativa për Ndryshim vazhdon të mbetet subjekti i vetëm politik që akoma nuk ka nominuar kandidatët për deputet sipas marrëveshjes së koordinuar në Tiranë për një listë të unifikuar shqiptare në Luginë të Preshevës.

Në mbledhjen e fundit APN ka caktuar koordinatorin për zgjedhjet parlamentare ndërsa për kandidatët për deputet ka hapur rrugë që të gjithë të interesuarit brenda këtij subjekti të dërgojnë kandidimin.

“Mbrëmë është mbajtur mbledhja e Kryesisë së Alternativës, ku janë diskutuar këto pika, miratimi i tekstit të Marrëveshjes koalicionare “Alternativa Demokratike Shqiptare – Lugina e Bashkuar”, përcaktimi i koordinatorit në këtë proces zgjedhor brenda koalicionit nga radhët e Alternativës, hapja e kandidaturave për deputet popullor nga radhët e Alternativës për Ndryshim. Në mënyrë unanime u votua për koordinator brenda koalicionit shqiptar është votuar Visar Mehmeti”, thuhet mes tjerash në njoftimin e APN-së.

APN ka njoftuar se sa i përket kandidaturave për deputet popullor është dakorduar që të gjithë të interesuarit nga radhët e strukturave të Alternativës, kandidimin e vet ta dërgojnë më së voni deri te dielën 15.03.2020 në ora 15:00, në emailin info@ndryshimi.com.

Sanimi i gropave në Komunën e Bujanocit

Komuna e Bujanocit, ditë më parë, ka nënshkruar kontratën me Kompaninë Saba Bellça për sanimin e gropave nëpër rrugët e Komunës së Bujanocit. Departamenti për investime dhe zhvillim i Komunës së Bujanocit fton të gjithë qytetarët, banorë të lagjeve e vendbanimeve të ndryshme, të raportojnë për gjendjen në rrugët e tyre. Kjo nismë ka për qëllim githëpërfshirjen dhe sanimin e të gjithë gropave në territor të komunës. Thuhet kështu ne faqen zyrtare të Komunës së Bujanocit.

Partia Demokratike nominoi Nagip Arifin për kryetar të Komunës së Bujanocit

Pas propozimeve të kandidatëve për Kuvend Komunal nga ana e nëndegëve të Partisë Demokratike, sot është mbajtur mbledhja e kryesisë ku u aprovua njëzëri lista e këshilltarëve të mundshëm komunal prej 41 kandidatëve dhe u aprovua unanimisht propozimi i kryesisë që kandidat për kryetar të komunës së Bujanocit të jetë Nagip Arifi.

PVD nominon Driton Rexhepin për kryetar komune dhe Enver Ramadanin për kryetar kuvendi të Komunës së Bujanocit

Në mbledhjen e sontme të Degës së Partisë për Veprim Demokratik në Bujanoc, Driton Rexhepi, u nominua për kandidat për kryetar Komune të Bujanocit, derisa Enver Ramadani u nominua për kryetar të Asamblesë komunale të Bujanocit, të vlefshëm për zgjedhjet lokale të 26 prillit. Njoftimin mbi vendimin për dy kandidatët Driton Rexhepi për kryetar komune dhe Enver Ramadani për kryetar kuvendi, e ka bërë të ditur faqja zyrtare e PVD-së: Kuvendi i Degës së PVD-së në Bujanoc, në mbledhjen e mbajtur sot, ka emëruar Driton Rexhepin kandidat për kryetar të Komunës së Bujanocit dhe Enver Ramadanin kandidat për kryetar Kuvendi. Në prezencën e mbi 110 Kuvendarëve, në një atmosferë të jashtëzakonshme, Kuvendarët e Degës së PVD-së u zotuan për një angazhim të mirëfilltë dhe përkushtim të sinqertë në arritjen e objektivave të përgjithshme deri në fitoren e ardhshme të 26 Prillit. Të kalitur e formësuar mbi peshën e respektimit, mirëkuptimit, bashkërendimit e disiplinës.

Pra në frymën e PVD-ës nuk mund të jet ndryshe nga ajo që pritet. Mënyra më e mirë për të u rritur e për tu ngritur mes nesh e brenda nesh, po me ato synime dhe ideale, është vullneti për unitet. Mundësia për ta bërë këtë është në duart tona. Kjo është shpresa në zemrat tona. Kjo është e ardhmja në të cilën besojmë. Një vend që me të vërtetë fuqizon çdo shqiptar të përparojë. Kujtojmë se Driton Rexhepi dhe Enver Ramadani ishin dy kandidatët e mundshëm për kryetar komune, derisa në mbledhjen e sontme njëzëri u nominuan që të dy, respektivisht Driton Rexhepi për kryetar komune dhe Enver Ramadani për kryetar kuvendi të Bujanocit.

Rruga Kryesore në fshatin Tërrnoc ndriçohet me drita LED

Në kuadër të kompletimit të projektit për zëvendësimin dhe modernizimin e ndriçimit publik, është zëvendësuar me llampa LED edhe ndriçimi i rrugës kryesore në Tërnoc.

Komuna e Bujanocit për këtë vit ka paraparë edhe projektime të reja me anë të së cilave do të bëhet avancimi i ndriçimit publik edhe në vendbanimet tjera të komunës tonë. Shkruan në Facebook Faqja zyrtare e Komunës Bujanocit.

Përveç modernizimit, sistemi i ri i ndriçimit mundëson edhe uljen e shpenzimeve dhe kontrollimin e menaxhimin në formë elektronike të të gjithë sistemit të ri të instaluar.

Përkujtohet dëshmori Fatmir Ibishi

Sot, me homazhe në vendin e rënies në Konçul, e më pas me Akademinë Përkujtimore në Gjilan, përkujtuam 20 vjetorin e veprës së dëshmorit të parë të UÇPMB-së, Fatmir Ibishi.

Pesha e veprave të dëshmorëve si Fatmiri, është historia e përcaktuar me kohë e marrëdhënies së Kosovës me Luginën, e brumosur në vizionin e së ardhmes. Ngelet vetëm të ndjekim rrugën.

Heroi nga Uglari i Gjilanit flijoi më sublimen për bashkëkombësit e Luginës së Preshevës.

Kryeminstri Rama në Rusi kërkon njohjen e Kosovës

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, nga Moska deklaroi se nuk ka arsye që të mos njihet Kosova si shtet i pavarur.

Në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e Jashtëm të Rusisë, Sergey Lavrov, ai tha se dyshja kane diskutuar edhe për çështjen e Kosovës.

“Po kemi diskutuar rreth kësaj çështje dhe siç po e shihni po diskutojmë për këtë edhe me ju publikisht. Jemi shumë larg, sepse pozicionet tona janë shumë të qarta. Mendoj se është mire që të gjithë, duke përfshirë edhe Serbinë, që ta njohin Kosovën ashtu siç është. Natyrisht kjo nuk përjashton të kundërtën, ne do ta mbështesim gjatë gjithë rrugës dialogun, procesin e pajtimit, gjetjen e një pike të përbashkët që ta bëjmë të mundur këtë njohje”.

Kryeministri shqiptar thekson se mosnjohja është parim i gabuar dhe se është nismë qe nuk premton progres.

Ai gjithashtu komentoi qëndrimin e Lavrov, i cili ka pohuar se shumë marrëveshje në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi nuk janë realizuar.

“Është e vërtet ajo çka tha ministri që ka shumë aspekte të dialogut, shumë marrëveshje nuk kanë parë dritën e realitetit në aspektin e implementimit. Ia shpjegova ministrit ku duhet ta ristartojmë procesin, sepse kur vjen puna tek marrëveshjet mendoj se palët hedhin fajin tek njëra-tjetra. Por, nuk dua të hy aty duke thënë që pala serbe nuk ka përmbushur marrëveshjet, sepse nuk ndihmon”.

“Vullneti i popullit nuk mund të jetë standard i dyfishtë kur vjen puna tek njohja, apo ajo që vullneti i njerëzve sjell për popullsinë, për një popullatë si ajo e shqiptarëve në Kosovë, që besonin se nuk deshën të qëndronin nën sundimin e një shteti, në thelb diktatorial. Kështu që nuk shoh se pse të tjerët kanë të drejtë ta kenë shtetin e tyre dhe Kosova jo”.

Rama po qëndron në Moskë në cilësinë e kryesuesit të OSBE-së me ç’rast zhvilloi takim me Lavrov, ku u diskutua me theks të veçantë për konfliktin në Ukrainë.


Njoftim nga administrata komunale e Preshevës

Të nderuar qytetarë të komunës së Preshevës! Ju njoftojmë që vendosja e shenjave të komunikacionit që ka filluar të realizohet në vendbanimet e komunës sonë, do të bëhet konform standardeve dhe sipas ligjit, duke e respektuar njëkohësisht edhe dygjuhësinë. Nga ana e kompanisë kontraktuese janë vendosur shenjat e trafikur ku simbolizojnë zonën e shkollës, të cilat kanë qenë të shënuara vetëm në gjuhën serbe me shkronja qirilike, për të cilën stafi i Administratës komunale ka intervenuar dhe të njëjtat janë hequr. Ju njoftojmë që të njëjtat do të zëvendësohen me shenja në dygjuhësi dhe nuk ka hapësirë për shqetësim, pasi projekti sapo ka filluar të implementohet. Shpresojmë që me vendosjen e shenjave, do të ngritet niveli i sigurisë së trafikut në territorin e komunës sonë. Ju faleminderit! shkroi Komuna e Preshevës në një postim të saj në Facebook.

Kurti i bëri kërkesë Serbisë në Samitin e Londrës

Liderët e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor janë bërë bashkë sot në Londër ku po marrin pjesë në Samitin e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Zëvendëspresidenti i BERZH, Jurgen Rigteri, e ka postuar një fotografi në llogarinë e tij në Twitter, ku ka bërë të ditur se Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka kërkuar reciprocitet dhe njohjen e Pavarësisë së Kosovës nga Serbia.

Ndërsa kryeministrja serbe, Ana Bërnabiq, ka thënë se përmirësimi i tregtisë rajonale është thelbësor për sigurinë në rajon.

Shpërthen bombola e gasit ne Kumanovë

Shpërthen bombola e gazit, tre persona të vdekur, fëmijë 11, 9 dhe 8 vjeçar dhe gjashtë të lënduar .

Në një shtëpi në fshatin Ramanli, Kumanovë sot ka shpërthyer zjarr, pas eksplodimit të bombolës së gazit, raporton 360 shkallë, përcjell TV21.

Sipas informacioneve fillestare nga MPB, tre persona kanë ndërruar jetë në vend ngjarje, kurse gjashtë të tjerë kanë përfunduar me lëndime të rënda. Gjashtë personat e lënduar janë transferuar në spitalin e Kumanovës, por për shkak të lëndimeve tejet serioze, ata do të transferohen në qendrën Urgjente në Shkup.

Për momentin, zyrtar policorë janë duke kryer inspektim në vendin e ngjarjes.

Unioni i gazetarëve të Republikës së Shqipërisë vizitoi sot Komunën e Preshevës

Kryetari i Komunes se Presheves ma mirëpritur për herë të parë Unionin e Gazetarëve Shqiptar në komunën e Preshevës.

Një takim shumë vëllazëror ku u bashkëbisedua për të gjitha fushat dhe vështirësitë që ballafaqohet vendin ynë.

“I njoftova për të gjitha proceset që po kalojnë Shqiptarët e Luginës së Presheves ku theks të veçantë i dhamë mungesës së prezencës së mediave kombëtare këtu në Luginë të Preshevës.

Faleminderoj kryetarin Aleksandër Çipa për këtë iniciativë duke uruar që ky takim të jetë vetëm një fillim i mbarë i komunikimit tonë dhe shpresojmë që media shqiptare të jetë sa më shumë prezente në Luginë të Presheves duke transmetuar problemet tona, kërkesat dhe diskriminimet që po na bëhen Shqiptarëve të këtij vendi në mbarë trojet shqiptare.” tha Kryetari Arifi.

Hapet qendra për njohjen e diplomave për punëtorët e huaj në Gjermani

Gjermania ka nevojë për fuqi të huaj punëtore, ndaj qeveria po përshpejton procesin e ardhjes së ekspertëve të huaj. Në Bonn është hapur një shërbim i ri që do të koordinojë procesin e njohjes së diplomave.Ekonomia gjermane varet nga fuqia e jashtme punëtore.

Qeveria federale për këtë shkak ka nisur një program për sjelljen e fuqisë së huaj punëtore dhe ekspertëve nga vendet tjera në Gjermani, nën moton – „Make it in Germany“. Ky është prioriteti nacional. “Pa ekspertë të huaj nuk mund ta mbajmë mirëqenien e tanishme. Nuk është e mundur që të presin tepër gjatë këta njerëz, duhet të punojmë për mundësinë e ardhjes së tyre“, deklaroi ministri i Punës Hubertus Heil.

Enti gjerman për statistika pohon se numri i shtetasve të gatshëm për punë në Gjermani do të zvogëlohet deri në vitin 2035 për katër deri në gjashtë milionë punëtorë. Në shumë fusha ekonomike ka mungesë të fuqisë punëtore. Sipas të dhënave të Odës gjermane për Industri dhe Tregti (DIHK), madje 56 përqind të sipërmarrjeve mendojnë se mungesa e fuqisë punëtore është për momentin problemi më i madh i tyre.

Çdo e treta sipërmarrje gjermane në vitet e kaluara ka angazhuar fuqi punëtore nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, respektivisht nga vendet e treta. Shumë sipërmarrje gjermane për shkak të mungesës së fuqisë punëtore nuk mund të pranojnë kërkesa të reja dhe janë duke përjetur dëme të mëdha financiare.

Vendi i migrantëve

Qeveria federale i ka kuptuar më në fund kërkesat e sipërmarrjeve dhe kohët e fundit është duke punuar intensivisht për krijimin e kushteve për ardhjen e fuqisë punëtore nga vendet e tjera. Pas një debati të gjerë është miratuar ligji për ardhjen e fuqisë punëtore dhe në këtë mënyrë qeveria ka pranuar se Gjermania është një vend i migrantëve – dhe ate gjashtë dekada pas valës së parë të ardhjes në këtë vend të gastarbeiterëve.

Qëllimi kryesor i këtij ligji është që të lehtësojë ardhjen e punëtorëve të huaj në tregun gjerman të punës – në të gjitha fushat ekonomike. „Në parim është tërësisht e njëjtë se kush nga cili vend vjen, më e rëndësishmja është që të dëshmojë se është i gatshëm të integrohet në këtë vend, e që do të bashkëpunojë dhe të jetë pjesë e kësaj shoqërie. Nuk është me rëndësi prejardhja e personit por vetëm dëshira për t’u integruar në shoqëri“, deklaroi ministrja federale për Arsim Anja Karliczek, në një deklaratë për Deutsche Wellen.

Të hënën e kaluar ajo së bashku me kolegun e saj, ministrin për Punë Hubertus Heil, ka hapur në Bon të Gjermanisë një Qendër për njohjen e kualifikimeve (ZSBA), të arritura në vendet e tjera. Shtypi gjerman njofton se në këtë vend do të koordinohen rreth 1400 shërbime të ndryshme, të cilat do të merren me njohjen e diplomave.

Procesi i njohjes së diplomave ka qenë deri tani tepër i komplikuar dhe ka zgjatur tepër kohë, shumë më gjatë se në vendet skandinave, SHBA apo Kanada dhe shumë vende të tjera. Gjermania nuk mund t’i lejojë vetes që këto procedura të vazhdojnë dhe që në këtë mënyrë të humbë ekspertët që do të vinin këtu. Ky shërbim ka filluar punën këtë muaj me shpresë se këto procedura do të korrigjohen.

Procedura më e thjeshtë dhe e shpejtë

Gjatë një vizite në këtë Qendër, Karliczek dhe Heil kanë demonstruar se si do të duhej të dukej kjo në jetën e përditshme. Personat që janë të interesuar për punë në Gjermani duhet fillimisht të kontaktojnë Qendrën ZSBA, e cila do t’ju ndihmojë në përgatitjen e dokumentacionit të plotë që nevojitet për njohjen e kualifikimeve. Zyra mund të këshillojë në forma të ndryshme: përmes chat, me postë elektronike apo dhe me telefon. Kërkesat e personave do të shpërndahen dhe dërgohen tek institucionet e duhura në nivelin e landeve.

Por ajo që në njërën anë ndihmon Gjermaninë (me rregullat e reja për ardhje në këtë vend), në anën tjetër krijon probleme të mëdha – nga juglindja e Evropës nuk po largohen vetëm kuadrot më të kualifikuara me diploma universitare, por edhe forca sanitare, automekanikë dhe punëtorë të tjerë. Nga Kroacia, Serbia dhe Bosnje-Hercegovina largohen për në Gjermani rreth 100.000 persona.

A është qeveria gjermane e vetëdijshme se çfarë do të thotë kjo për tregun e punës në këto vende? Përgjigja e Heil ishte: “Ne kemi bërë disa marrëveshje bilaterale, për shembull që të mos tërheqim sanitarët nga vendet që kanë nevojë për këtë fuqi punëtore. Megjithatë mendoj se duhet të respektohet liria e lëvizjes dhe nga organizimi i mirë mund të përfitojnë të gjitha palët. Kjo në fund forcon edhe raportet mes vendeve tona.“

Mirë për Gjermaninë, keq për Ballkanin?

Më 1 mars të këtij viti në Gjermani futet në fuqi ligji i ri për ardhjen e fuqisë punëtore. Me këtë ligj duhet të lehtësohet ardhja e fuqisë punëtore, por edhe kërkimi i fuqisë së nevojshme për punë nga vendet që nuk janë anëtare të BE. Në të ardhmen nuk do të vlejnë më rregullat sipas së cilave përparësi u jepet personave nga vendet anëtare të BE. Një nga rajonet e synuara nga punëdhënësit gjermanë është Ballkani Perëndimor.

Punëtorët nga këto rajone kanë një reputacion të mirë: „Në të kaluarën kemi pasur shumë kërkesa nga Ballkani Perëndimor, që është një prej rajoneve shumë të rëndësishme për ne. Atje kemi gjetur dhe gjejmë fuqi shumë të mirë, të kualifikuar dhe ekspertë, e atje kemi edhe shumë njerëz që zotërojnë gjuhën gjermane, që është një prej përparësive të mëdha për integrim të shpejtë në punë dhe shoqëri“, thotë për DW Torsten Rolfsmeier nga Enti federal për punësim.

Motivi për shkuarje në Gjermani nuk janë vetëm rrogat më të mira, por edhe korrupsioni, mungesa e perspektivës dhe mungesa e sundimit të ligjit në vendet prej nga vijnë ata. OSBE pohon se vetëm nga Serbia në periudhën prej vitit 2000 – 2015 janë larguar 650.000 persona – gati një e dhjeta e banorëve. Situata të ngjashme kemi edhe në vendet tjera të Ballkanit Perëndimor.

Ndër ta janë shumë të rinj, me kualifikime të larta, pas të cilëve mbetet një boshllëk i madh në tregun e punës në këto vende dhe forcohet problemi i lëvizjeve demografike. Nga ana tjetër këta persona dërgojnë remitenca në vendin e origjinës dhe kështu ndihmojnë në ruajtjen e qetësisë sociale në këto vende.

Barcelona synon transferimin e Bernardo Silvës

Bernardo Silva është njëri nga futbollistët kryesor të Manchester Cityt në dy vitet e fundit.

Anësori portugez ka qenë lojtari kyç i Pep Guardiolës në fitimin e trofeve edicionin e kaluar.

Por City mund ta humbas yllin e tyre kryesor në afatin kalimtar të verës dhe kjo për shkak të dënimit që mori nga UEFA me dy vite përjashtim nga Liga e Kampionëve.

Barcelona nuk ka humbur kohë dhe ka nisur kontaktet e para me agjentin e lojtarit për një transferim të mundshëm të tij në Camp Nou.

25-vjeçari ditë më parë në një intervistë kishte deklaruar se nuk e përjashton mundësinë e largimit nga Etihad Stadium.

Silva ka zhvilluar 35 takime këtë edicion me Cityn, duke shënuar shtatë gola dhe duke bërë tetë asistime.

Barcelona dëshiron afrimin e tij, mirëpo problemi mbetet çmimi i lartë i tij, pasi City nuk e ka ndërmend ta lë të lirë nën 150 milionë euro.

Gjithsesi mediat spanjolle kanë bërë të ditur se katalunasit janë të gatshëm t’i ofrojnë një pagë më të mirë se sa fiton te kampioni i Anglisë, pasi në rast transferimi në Camp Nou portugezi do të ketë pagë javore prej 200 mijë euro.

Interesim për reprezentuesin portugez kanë shfaqur edhe skuadrat tjera të mëdha si PSG, Bayern Munich e Juventusi

Vdes ideja për “Mini-Shengenin” ballkanik

Iniciativa rajonale e ashtuquajtura “Mini-Shengeni” ballkanik nuk po e merr mbështetjen e Bashkimit Evropian. Përkundër se ka rreth katër muaj prej takimit të parë në Novi Sad, e më pas në Ohër, e Tiranë asnjë zyrtarë i lartë i BE-së, në asnjë dokument të rëndësishëm nuk i ka dhënë mbështetje kësaj ideje. Kështu deklarojnë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë.

Sipas Demush Shashës nga instituti ‘Epik’, ideja e mini-shengenit ballkanik ka vdekur dhe rilindjen e vetme mund të përjetojë brenda procesit të Berlinit.

“Tani bëhen katër muaji që nga lanësimi i mini-shengenit në Novi-Sad. Qe katër muaj asnjë zyrtarë i lartë i BE-së, asnjë dokument i rëndësishëm i BE-së nuk e ka mbështetur shprehimisht idenë e mini-shengenit. Kjo ka një arsye se qëllimet e Mini-Shengenit janë në duplifikim të plotë me procesin e Berlinit. Prandaj nuk asnjë sens të fillohet një proces i ri, duke qenë se procesi i Berlinit ekziston tani e katër-pesë vite… Duke e njohur që është një ide që synon katër lirit themelore të BE-së dhe duke njohur faktin që asnjë zyrtarë i lartë i BE-së nuk është duke e mbështetur këtë ide, konsideroj se kjo ide ka vdekur dhe rilindjen e vetme mund të përjetoj brenda Procesit të Berlinit… Është një anomali që një iniciativë që synon katër liritë themelore të BE-së të mos diskutohet fare nga BE dhe fare të mos jetë pjesë e diskutimeve të liderëve të Ballkanit perëndimor. Prandaj ajo në vetvete është ajo mesazh për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor se BE nuk e sheh në prioritet dhe nuk ofron mbështetje për këtë iniciativë”, thotë ai.

Skeptik se do të arrihet të përfundohet kjo iniciativë është edhe drejtori i organizatës “Çohu”, Arton Demhasaj.

“Nuk besoj që BE apo ShBA shpenzojnë energji, apo para për një ide të tillë që mund të jenë të përkohshme sepse gjitha këto pretendojnë me qenë pjesë e BE-së. Ndoshta kjo është arsyeja pse kemi një hezitim për me mbështet këtë ide. Qoftë nga zyrtarë të Bashkimit Evropian, qoftë nga ShBA”, thotë ai.

Ndërsa, analisti politik, Faton Abdullahu i bëri thirrje qeverisë re që të jenë më të qartë për këtë iniciativë rajonale.

“Kosova në përgjithësi dhe Qeveria jonë në veçanti nuk ka qasje të qartë sa i përket mini-shengenit. Duhet të jetë shumë më e qartë në vendimet dhe synimet që i ka për të na dhënë arsyetimet pse është kundër Mini-Shengenit. Ta dina të gjithë cilat janë arsyet për të qenë kundër” , thotë ai.

Iniciativa për formimin e një Mini-Shengeni ballkanik qysh në nisje të saj nuk e ka pasur përkrahjen e institucioneve kryesore në Kosovë.

Dua Lipa do te festojë në Liverpool nëse ata shpallen Kampion

Këngëtarja me prejardhje Kosovare Dua Lipa shumë e kënaqur me fansat e Liverpool në natën e finalës së Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit në Kiev sepse kur ajo doli ne skenë të këndoj fansat e Liverpool po këndonin bashkë me atë.

Ajo tha se Liverpool po kalon një sezon te bukur ne Premier Ligë dhe se ajo do të merr pjesë në Maj që të festojnë së bashku Titullin e 19 në Ligë për The Reds.Ajo poshtu nuk e përjshtoj mundsin që ta shikoj edhe nje ndeshje të Liverpool në Anfield Road këtë sezone me babain e saj që është tifoz i Arsenalit dhe menxherin e saj që është tifoz i Liverpool .

‘Nje puthje është e gjitha që duam’ ishte edhe sllogani i tifozeve të Liverpool ajo që pikërisht Dua Lipa kishte thën në një këngë të saj kurse tifozet e Liverpool iu referoheshin puthjes se trofeut të ligës së kampioneve në vitin 2018 qe synonin ta fitonin.

Luan Dalipi i bashkohet qeverisë së Republikës së Kosovës si Shef i Stafit të Kryeministrit

Luan Dalipi do të shërbejë si këshilltari kryesor imi si Kryeministër, për palët e brendshme dhe të jashtme të interesit për çështjet që kanë të bëjnë me Kryeministrin. Luani do të koordinojë punën e kabinetit qeveritar, me Zëvendës Kryeministrat, Ministrat, Zëvendës Ministrat dhe këshilltarët e qeverisë, do të mbështesë qeverinë në formulimin dhe zbatimin e politikave, strategjive dhe planeve, si dhe në komunikim dhe ngritje të vetëdijësimit.

Formimi i gjerë arsimor dhe profesional i Luanit e ka përgatitur atë të sigurojë mbështetje për Kryeministrin në përpjekjet e tij për të kaluar Kosovën në të ardhmen që meriton si një vend i lirë dhe i prosperuar. Ai u arsimua në Shtetet e Bashkuara nga shkolla e mesme deri në një diplomë master në Menaxhim Ndërkombëtar. Luani u kthye në Kosovë në 2001 dhe shërbeu si përfaqësues i Departamentit të Tregtisë së ShBA-së në Ambasadën e ShBA-ve para se të hynte në sektorin privat të Kosovës. Është bashkëthemelues i një prej kompanive më të mëdha të këshillimit në Ballkanin Perëndimor. Luani gjatë njëzet viteve pasuese të ekzistencës së kompanisë së tij ka menaxhuar me sukses dhjetëra projekte të organizatave ndërkombëtare në Kosovë dhe jashtë saj.

Luan Dalipi gjithashtu ka qenë themelues dhe ish Kryetar i Bordit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë (‘AmCham’), ish bashkëkryesues i Fondit Kosovar Amerikan të Arsimit (‘KAEF’), themelues i Këshillit të Konsulentëve të Biznesit (‘BCC’), dhe konsulent i certifikuar ndërkombëtar në menaxhment. Ai është fitues i disa çmimeve profesionale në fushën e menaxhmentit dhe konsulencës.

Luani karakterizohet me etikë të fortë pune, vetëmotivim, optimizëm për të ardhmen, dhe performancë të bazuar në rezultate. Ekspertiza e tij – në udhëheqje, menaxhim, koordinim, mobilizim të resurseve njerëzore, konsolidim e bashkërenditje të institucioneve dhe proceseve, dhe krijim të politikave zhvillimore – do t’i shtoj vlerë kabinetit qeveritar. Si Shef i Stafit pritet që ai do të zbatojë mësimet nga e kaluara e tij për të arritur objektivat e qeverisë.

Është i martuar dhe ka dy fëmijë, 13 dhe 8 vjeç.Njoftoi Albin Kurti në një postim të tij në Facebook.

Grenell, i fokusuar te dialogu Kosovë-Serbi

I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Prishtinë-Beograd, Richrad Grenell do të jetë sërish syri dhe veshi i Trump për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë pavarësisht angazhimit edhe në një tjetër detyrë.

Ditë më parë ai është emëruar përkohësisht në krye të Inteligjencës Kombëtare, por që njëkohësisht do të kujdeset për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë si dhe do të shërbejë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Gjermani.

Zëdhënësi i Grenell, Dick Custin, konfirmoi se Richard do të jetë në krye të tre detyrave.

“Mund të konfirmojmë që ambasadori Grenell do të shërbejë njëkohësisht si ambasador i SHBA-së në Gjermani dhe i dërguari special presidencial për negociatat e paqes mes Kosovës dhe Serbisë dhe tani si ushtrues i detyrës së Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare”, tha Custin.

Shtëpia e Bardhë nuk e sheh si problem angaz himin e Grenell në disa pozita, madje thonë se përvoja si i dërguar i Trump për bisedimet Prishtinë-Beograd mund t’i hyjë shumë në punë në detyrën e re.

“Ambasadori Grenell ka disa vite përvojë duke punuar me Komunitetin tonë të Inteligjencës në një numër pozicionesh shtesë, duke përfshirë pozitën si i Dërguar Special për negociatat Serbi-Kosovë. Ai është i përkushtuar për një qasje jopolitike, jopartizane si udhëheqës i Inteligjencës, nga e cila varet siguria dhe mbrojtja jonë. Presidenti ka besim të plotë se Ambasadori Grenell do të kryejë detyrën e re me nder”, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë.

Ndryshe, Grenell e konfirmoi vet që në detyrën e drejtor të Inteligjencës Kombëtare është përkohësisht dhe se Trump do të emërojë një tjetër si drejtor të përhershëm.

Po ikin të gjithë! Serbia ndalon largimin e infermierëve

Serbia ka ndërprerë papritur dërgimin e infermierëve në Gjermani, njoftoi gazeta gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Sipas përllogaritjeve ende mungojnë në Gjermani, 50.000 deri në 100.000 forca punëtore në sektorin e shëndetësisë. Këtë krizë, vendi po përpiqet ta zbusë duke tërhequr infermierë të kualifikuar nga jashtë. Ndër vendet e preferuara për këtë qëllim janë ato të Ballkanit. Drejt Gjermanisë, janë larguar infermierë nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Bosnje-Hercegovina, Maqedonia e Veriut.

Në bazë të një projekti të “Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar, GIZ dhe Agjencisë Federale të Punës, BA, “Triple Win-Projekt” janë bërë marrëveshje edhe me Serbinë, Bosnjen, Tunizinë dhe Filipinet. Por Serbia ka vendosur të ndërpresë dërgimin e infermierëve në Gjermani, e vitin e ardhshëm, tërheqja nga marrëveshja mund të jetë e plotë.

Presidenti serb Aleksandar Vucic foli me tone të ashpra për turet e ministrit gjerman të shëndetësisë Jens Spahn, që vitin e kaluar ishte në Kosovë dhe Meksikë për të tërhequr fuqinë punëtore në shëndetësi. Agjencia gjermane dpa dhe gazeta “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, e citojnë Vuçicin të deklarojë për Spahn se:

“Ia kam thënë në fytyrë, nuk dua që të vish në Serbi dhe të marrësh infermieret e mia. Të vlerësoj, je një ministër i shkëlqyer. Ke sistemin shëndetësor më të mirë në botë. Por mos eja në Serbi”.

Sipas Agjensisë Federale në Serbi aktualisht shihet “në një formë mjaft më kritike tani se më parë ” një kalim i forcave të punës nga Serbia në Gjermani.

Sonte luhen ndeshjet e para në fazen e eleminimeve në Ligën e Kampionëve

Sonte zhvillohen dy ndeshje të Ligës së Kampionëve ajo në mes të Atletiko Madridit dhe kampionit në fuqi Liverpool në Wanda Metropolitano , aty ku Liverpool fitoi titullin e 6 kampion vitin e kaluar kundër Tottenham.

Ndeshja tjetër që do të zhvillohet sonte është përballja mes PSG dhe Dortmundit, një përballje shumë interesante .Ndeshja e parë do të luhet në Signal Iduna Park , ku Dortmund do të mundohet të krijojë një epërsi që ti jap vetit një mundësi kualifikimi pas 2 jave kur do të luhet ndeshja e kthimit në Paris.

Bie në lum vetura Golf II ne hyrje të fshatit Tërrnoc

Është aksidentuar një vetur e tipit Golf II në rrugën Breznicë – Tërnoc, rrespektivisht në hyrje të fshatit Tërnoc (tek zidi i parë), pasi që veturën që po drejtonte, ka dal nga rruga dhe ka rënë në shtratin e lumit.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur, në mëngjesin e sotëm, kur automjeti që po drejtonte një i moshuar, ka rënë poshtë lumit Tërnoci, dhe si pasojë ka marrë lëndime serioze.

Aktualisht në vendëngjarje janë policia , zjarrëfikësit dhe ndihma emergjente, gjë që po ekzaminojnë rastin.

Sipas dëshmitarëve, rruga ku ka ndodhur aksidenti ka qenë me ngrica gjatë mëngjesin të sotëm, dhe ky element mund të jetë shkaktari kryesor i aksidenti.

Dua Lipa me mesazh urimi për Pavarësinë e Kosovës

Edhe këngëtarja tjetër kosovaro-britanike, Dua Lipa, nuk ka hezituar t’i urojë shqiptarët me rastin e 12-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Ajo i ka postuar dy fotografi në Instagramin e saj, njëra në mënyrë artistike e përfshinë flamurin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë në një vend, dhe tjetra është një dizajn i krijuar nga kompania e babait të saj Dukagjin Lipa, “Republika Agency”, ku ngërthehen ngjyrat e flamurit tonë me shqiponjën dykrenare.

“12-vjet Pavarësi #njikombnjiflamur,” shkruan në mesazhin e postuar nga këngëtarja.

Nënshkruhet marrëveshja për binjakzimin e komunave nga Shaip Kamberi në Pejë

Kryetari i Komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi me bashkëpunëtorë po merrë pjesë në shënimin e 12-të vjetorit të pavarësisë së Kosovës, në qytetin e Pejës

Përveç shënimit të pavarësisë së Kosovës, vizita e kryetarit të Bujanocit në Pejë po i kontribuon edhe thellimit të bashkëpunimit në mes të Komunës së Bujanocit, dhe asaj të Pejës, krahas bashkëpunimit të shkëlqyeshëm 18 vjeçar të qyteteve shqiptare nga trevat e ndryshme, si Bujanoci, Peja, Ulqini, Durrësi dhe Tetova.

“Me kryetarin e Pejës, nënkryetaren e Ulqinit dhe kryetarin e Kuvendit të Tetovës, u nënshkrua nisma për binjakëzimin e komunave tona. Pjesë e kësaj nisme do të bëhet edhe Durrësi dhe Zara (Kroaci) në mënyrë që përfundimisht të institucionalizohet bashkëpunimi tradicional” – ka njoftuar kryetari Kamberi nëpërmjet një postimi në Facebook.

Vjosa Osmani: Pavarësia e Kosovës e pakthyeshme

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se pavarësia e Kosovës më 17 shkurt është e pakthyeshme, derisa ka bërë thirrje për ruajtje të sovranitetit territorial.

Në seancën solemne të 12-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, ajo theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për arritje të aspiratave të kombit shqiptar.

Osmani kujtoi edhe sakrificën e gjithë atyre që kanë rënç për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, teksa pati edhe një lutje karshi shteteve perëndimore.

“I lusim ata që të qëndrojnë krah nesh në jetësimin e qytetarëve tanë për integrime evropiane dhe euroatlantike”, tha ajo, derisa vlerësoi edhe rolin e gjitha komuniteteve sportive dhe artistike për avancimin e Kosovës.

“Kosova jonë sot është një vend që frymon e lirë. Sukseset e të gjithëve na japin dëshmi se ky vend mund të shkëlqejë. Këta përfaqësues janë sot imazhi jonë”, tha Osmani.

Fjalimi i plotë:

Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës,

I nderuar kryeministër Kurti!

Të nderuar Ish presidentë, ish-kryeministra dhe Ish-kryetarë të Kuvendit që sot jeni me ne!

Të nderuar ministra, deputetë të Kuvendit të Kosovës,

Të nderuara familje Rugova, Jashari, familje të të pagjeturve, familjarë të heronjve, të policëve të rënë në detyrë, veteranë të luftës…

Të nderuar përfaqësues të vendeve mike, të akredituar në vendin tonë!

Të nderuar komandantë të FSK-së e të Policisë së Kosovës,

Përfaqësues të bashkësive fetare në Kosovë, myftiu Ternava, imzot Dodë Gjergji

Të dashur artistë, sportistë, përfaqësues të bizneseve, të shpirtit kreativ të Kosovës;

Të nderuar përfaqësues të medieve;

Të dashur fëmijë të Republikës;

Fort të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës!

Ndjehem tepër e lumtur që sot, në këtë ditë solemne, gjendem para jush dhe që më është dhënë mundësia e jashtëzakonshme që, nga foltorja e tempullit të demokracisë, Kuvendit të Republikës, t’jua përcjell urimet më të mira me rastin e ditëlindjes së12-tëtë shtetit tonë të dashur, Republikës së Kosovës.

Sot flamuj të vegjël e zemra të mëdha të njerëzve valëviten gjithandej nëpër fshatrat e qytetet e Kosovës. Qytetarë të mirë të këtij vendi ia urojnë njëri-tjetrit përvjetorin dhe luten për Republikën e tyre. Ky është përkushtimi i qindra mijëra të rinjve të cilët janë të vendosur që ta realizojnë ëndrrën e tyre në këtë vend, ta rrisin e ta zbukurojnë atë, me besim të pathyer në të ardhmen.

Të dashur qytetarë të Republikës!

Sot, Republika jonë është 12-vjeçe. Ajo e ka afërsisht moshën e këtyre 12 fëmijëve, fëmijëve të pavarësisë, të cilët i shihni këtu dhe të cilët ju ftoj t’i nderojmë. Ata kanë lindur me shtetin dhe janë rritur krahas shtetit, të cilin po e ndërtojmë përditë e ngapak, duke u siguruar që Kosova të jetë strehë e sigurt dhe vend ku këta fëmijë do ta jetojnë të tashmen dhe ta ndërtojmë të ardhmen e tyre. Këta fëmijë, sot ndoshta nuk mund ta kuptojnë plotësisht peshën e vendimeve dhe të veprimeve tona politike, por nesër do të mund t`i gjykojnë ato. Brezat e ardhshëm, fëmijët tanë, nuk do të pyesin se cilës parti i kemi takuar, por do të duan ta dinë se cili ishte ko ntributi ynë në bërjen për shtetin. Është përgjegjësi e jona, prandaj, të punojmë me vullnet e përkushtim që atyre t’ua lëmë një Kosovë më të mirë!

Sot Kosova jonë jo vetëm frymon e lirë, por është vend që po e krijon imazhin e ri, duke i ofruar botës vlera të shquara në arte, në kulturë, në sport e në fusha të tjera. Xhudistet Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, bashkë me trajnerin e tyre, Toni Kukën, e kanë skalitur emrin e Kosovës në qindra piedestale, deri në olimpiadën e Brazilit, duke e lartësuar flamurin e Kosovës aty ku nuk ishte e mundur më herët. Ata na kanë bërë të qajmë nga gëzimi e të buzëqeshim nga lumturia. Ju lus që me duartrokitje t’ua kthejmë nderin që ato ia kanë bërë shtetit të tyre.

Krahas tyre, djelmoshat e kombëtares së Kosovës i kanë ngrohur zemrat tona, por e kanë forcuar edhe identitetin tonë në botë. U duartrokasim fort nga ky tempull dhe i ftojmë të qëndrojnë fort pas nderit që ua jep flamuri i shtetit të tyre.

Artistët janë vlera shpirtërore që ne po na bën të njohur në botë. Nga këngëtaret DuaLipa e Rita Orate tenori Ramë Lahaj e artistja Arta Dobroshi, secili më shumë se tjetri kanë ndikuar që shteti i Kosovës të njihet e të duhet edhe nga popujt e tjerë gjithandej botës. Sot ne e nderojmë veprën e tyre, duke i pasur këtu dy nga ta: Ramën dhe Artën.

Shpirti ndërmarrës e inovativ i këtij populli është shtrirë gjithandej botës. Ai dëshmon cdo ditë se vlerat e rinisë sonë janë të qëndrueshme dhe se vështirësitë nëpër të cilën ka kaluar vendi nuk e kanë shuar etjen për dije. Sot, ne kemi këtu edhe një përfaqësues këtij shpirti ndërmarrës: Mërgim Cahani

Ky shpirt inovativ është shpirti i qytetarit të Republikës, është karakteri i fortë nga i cili priren të rinjtë tanë, vajza e djem punëtorë. Sot këtu e kemi përfaqësuesen e këtij shpirti, Jeta Zagraxha, e cila përfaqëson kreativitetin e mijëra vajzave dhe grave të Kosovës, të cilat po shpërthejnë në botën e teknologjive të reja dhe inovacionit.

Sukseset e studentëve tanë në botë, të cilët në gara ndërkombëtarë lanë pas qindra universitete prestigjioze në botë, na kanë dhënë shpresën se ky vend njëmend mund të bëhet e të shkëlqejë, ashtu siç shkëlqeu ekipi i studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, përfaqësuesin e të cilëve, Levik Rashiti, e kemi sot mes nesh. Ai na e shpërfaq imazhin e mijëra studentëve, të cilët janë të etur për dije dhe duan që vendin ta ndërtojnë me dije e urti.

Zonja e zotërinj!

Këta përfaqësues janë imazhi i sotëm i Kosovës sonë. Ai na bën ta ndjehemi krenarë për të sotmen dhe shpresëplotë për të ardhmen. Veçse, ky imazh është i skalitur mbi sakrificën e dhimbjen: këtë e kanë ndjerë mbi shpatullat e tyre fëmijët e policëve dhe ushtarëve të rënë në detyrë. I jemi përjetë mirënjohës veprës së policëve Enver Zymberi, Izet Demaj, Sami Thaci, fëmijët e të cilëve sot i kemi të pranishëm. Sot e nderojmë veprën e tyre dhe të shumë policëve të tjerë të rënë në detyrë.

Oficerët tanë të Ministrisë së Mbrojtjes, me flamurin e Kosovës në krah, sot trajnojnë oficerët ndërkombëtarë të disa prej akademive më prestigjioze në botë, përfshirë atë në Sandhurst e Newest Point, duke lartësuar kështu secilin luftëtar të lirisë që luftoi për këtë vend.

Më lejoni, prandaj, që në këtë ditë të veçante për qytetarët dhe institucionet tona, t’ju ftoj që së bashku t’i kujtojmë bijat e bijtë e këtij vendi, të cilët, të bindur fort se liria është e arritshme, nuk reshtën së punuari për dhejtëvjetësha të tërë për ta jetësuar Republikën tonë; t’i kujtojmë me mallë e respekt gjithë brezat që punuan për lirinë e vendit dhe pavarësinë e tij; ta kujtojmë para së gjithash ideatorin e projektuesin e pavarësisë së vendit, arkitektin e shtetit të Kosovës, atin themelues, dr. Ibrahim Rugovën, ikonën e përbashkët të lirisë, njeriun e dijeve, liderin shpirtëror të shqiptarëve, i cili politikës ia dha dimensionin më të çmueshëm të saj, dimensionin human; t’i kujtojmë po kështu heronjtë tanë, të cilët lirinë e vendit e patën ideal jetësor, komandantin e Ushtrisë Çlirimtare, Adem Jasharin, familjen Jashari, e cila u sakrifikua për lirinë e vendit, të gjithë dëshmorët e heronjtë, të pagjeturit, martirët e shumtë, përfshirë gra, fëmijë e pleq, si dhe gjithë njerëzit e mirë të këtij vendi, të cilët sakrifikuan çdo gjë për lirinë e vendit të tyre; ta nderojmë gjeneratën e deputetëve të këtij kuvendi, të cilët më 1990 e shpallën Deklaratën e Pavarësisë, aktin themeltar të shtetit të Kosovës dhe, më pas, Kushtetutën e Republikës së Parë, atë të Kaçanikut; si dhe gratë dhe burrat e këtij kuvendi, të cilët në këtë ditë të vitit 2008 e deklaruan botërisht vullnetin tonë për të jetuar të pavarur, duke e shpallur shtetin më të ri europian, dhe neve europianët e vjetër, na rikthyen në shtetarët e rinj.

Këtë rrugëtim ne e bëmë bashkë me miqtë tanë të shumtë, të cilëve do t’u jemi përjetësisht mirënjohës. Ata jo vetëm u rreshtuan krah popullit të Kosovës në synimin për liri e pavarësi, por qëndruan krah nesh edhe në ndërtimin e shtetit të Kosovës që nga dita e parë e çlirimit. Ne sot i lusim ata të qëndrojnë krah nesh në synimet tona të përbashkëta për jetësim të vullnetit të qytetarëve tanë, për integrim të shpejtë në strukturat euroatlantike, për zhvillim të ekonomisë dhe për prosperim të përgjithshëm të vendit.

U jemi mirënjohës vendeve dhe popujve europianë, me të cilët ne i ndajmë të njëjtat hapësira gjeografike, por edhe të njëjtat vlera. Në veçanti u jemi mirënjohës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, popullit të lirë amerikan, me të cilët ne ruajmë miqësi të hershme dhe të përhershme.

Të dashur qytetarë!

Historia e hershme dhe e re e Kosovës është histori e përpjekjeve për të dëshmuar se qytetarët e këtij vendi e kanë përqafuar në vazhdimësi idenë e lirisë. Pavarësia e Kosovës e ka vulosur fatin dhe lirinë e popujve në Ballkan. Ajo ishte hapi vendimtar në konsolidimin e raporteve mes popujve në Ballkan, të cilët duan të jetojnë të lirë, të mosvarmë dhe në paqe me njëri-tjetrin.

Si kryetare e institucionit më të lartë përfaqësues, si e para grua në këtë detyrë, unë shpreh mirënjohjen time ndaj politikanëve të vendit, të cilët po e ndërtojnë ngadalë kulturën politike të bashkëpunimit e të tolerancës, të mirëkuptimit me njëri-tjetrin dhe të përkushtimit ndaj shtetit të tyre.

Kuvendi është institucion përfaqësues i vullnetit të qytetarëve të Republikës dhe, rrjedhimisht, edhe i vullnetit të tyre për zhvillim e mirëqenie. Shumëkush mund të mos besojë në përkushtimin tonë për ta shndërruar vendin në partner të fuqishëm ndërkombëtar dhe në vend me të cilin bijtë e bijat tona do të ndjehen krenarë, por unë jam thellësisht e bindur në këtë synim. Përfaqësuesit tuaj në këtë dhomë e kanë këtë besim. Ata janë të përzgjedhurit tuaj të cilët do të kujdesen që vullneti juaj të realizohet, që Kosova të jetë vend i qytetarëve të saj, që dallimet mes nesh në pikëpamje politike, kulturore a religjioze të jenë shtysë për kohezion nacional, që diversiteti i mendimeve të jetë thelbi i sjelljes për vlerat e përbashkëta, që qëndrimet e ndryshme, edhe në këtë kuvend, ta nxisin kultivimin e mëtejmë të frymës së demokracisë. Ne jemi shtet europian, qytetarë të botës, pjesë e diversitetit kulturor perëndimor, ne jemi europianët e rinj, përplot vullnet e dëshirë për zhvillim.

Është thelbësore që institucionet tona dhe politikbërësit të studiojnë dhe vlerësojnë mesazhin që u dërgohet nga qytetarët dhe të jenë të përgjegjshëm ndaj mendimeve dhe dëshirave të njerëzve tanë. Ne çdo ditë takojmë qytetarët tanë dhe e shohim që ata janë të ndryshëm, por i kanë të njëjtat ëndrra. Para vitit 1999 ëndërronin një Kosovë të lirë. Sot, ëndrrat e tyre janë të lidhura për zhvillim të përshpejtuar ekonomik, social e kulturor; për qeverisje efektive dhe transparente. Së bashku me institucionet e vendit, këto dëshira të tyre t’i përmbushim, duke siguruar arsimim cilësor për të rinjtë tanë e krijim të mundësive për zhvillim.

Të nderuar deputetë, të dashur qytetarë të vendit tim!

Sot Kosova është e vendosur që të integrohet në bashkësinë e popujve të qytetëruar evropianë, dhe të shndërrohet në epiqendër të stabilitetit në rajon. Ne kemi dëshmuar tradicionalisht kulturë të bashkëpunimit dhe të fqinjësisë së mirë. Këto janë vlerat kulturore tonat, të cilat do të vazhdojmë t’i ruajmë dhe t’i kultivojmë edhe më tutje. Por, në të njëjtën kohë ne do ta thellojmë përpjekjen për shtetndërtim e demokratizim. Prandaj, sot na duhet një patriotizëm konstitucional, duke u përpjekur maksimalisht që referencë e jona e çdoditshme të jetë Kushtetuta, ligjet dhe respekti ndaj tyre. Ndaj , është i domosdoshëm bashkëpunimi i të gjithëve për një shtet stabil, të zhvilluar ekonomikisht, të lidhur me botën dhe të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në të.

Kosova është mbi të gjitha!

Sot në 12-vjetorin e pavarësisë duhet zotohemi se çdo ditë do të përpiqemi që ta forcojmë shtetin, sundimin e ligjit, mbrojtjen e lirive themelore njerëzore dhe jetë me dinjitet për të gjithë. Duhet të zotohemi sërish se do të mbrojmë çdo pëllëmbë të Kosovës sonë, të sigurojmë pacenueshmërinë e integritetit territorial e sovranitetit të vendit dhe që jo vetëm fjalët tona por edhe veprat tona të dëshmojnë se 17 shkurti 2008 është i pakthyeshëm dhe se Republika e Kosovës është e përhershme.

Kosova nuk ka alternativë, atë duhet ta bëjmë gjithnjë e më e fortë, sepse është mëmëdheu ynë i vetëm!

Urime 12-vjetorin, shteti ynë!

Zoti i bekoftë familjet tuaja!

Zoti i bekoftë miqtë e Kosovës!

Zoti e bekoftë Republikën tonë!​ 

Kryetari Arifi nuk mbeti pa takuar edhe bashkëatdhetarët e tij në Amerikë

Kryetari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi në vazhdën e vizitës së tijë në Amerikë lshte i ftuar në Queens të New Yorkut, për të takuar bashkatdhetarët nga gjitha viset shqiptare që jetojnë në New York, ku pati rastin me një fjalim rasti t’i informoj të pranishmit me situatën aktuale në Luginën e Preshevës. Gjithashtu takoi biznismenin dhe veprimtarin e çështjes kombëtare Harry Bajraktari si dhe asambleistin e Këshillit Bashkiak të New York-ut, Mark Gjonaj. Një takim dhe një bashkëbisedim shumë i frytshëm me të gjithë Shqiptarët, ku të gjithë u dakorduan që komuniteti Shqiptar në New York të jetë një zë i fuqishëm dhe që do të lobojnë pë Shqiptarët e Luginës së Preshevës.

Drita gjunjëzon Gjilanin, Haxhimusa heroi i derbit të Anamoravës

Drita ka arritur të shënojë fitore të madhe, duke mposhtur Gjilanin me rezultatin 2:0.

Përveç atmosferës në tribuna, në këtë derbi kemi parë spektakël edhe në fushën e blertë, me dy skuadrat që krijonin shanse të shumta shënimi.

Ishte Drita që u tregua më konkrete, duke gjetur dy herë rrugën e golit. Në të dyja rastet, ishte Betim Haxhimusa ai që shënoi golat.

Fillimisht, ishte minuta e 65’ kur Haxhimusa tundi rrjetën e Gjilanit, për rezultatin 1:0. 10 minuta më vonë, heroi i Dritës dyfishoi epërsinë e skuadrës së tij.

Me këtë fitore, Drita tejkalon Gjilanin dhe Prishtinën, në klasifikimin e Superligës, duke marrë tashmë vendin e dytë me 34 pikë, aq sa ka edhe Prishtina. Gjilani mbetet në pozitën e katërt, me dy pikë më pak se Prishtina e Drita.

Kurti:Po tregohem me rezerva sepse nuk isha pjesë e negociatave për këto marrëveshje

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili po merr pjesë në Konferencën e Sigurisë në Mynih, tha për Radion Evropa e Lirë se ka rezerva sa i përket nënshkrimit të dy letrave të shprehjes së interesit, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për autostrada dhe hekurudha.

Marrëveshja për autostrada dhe hekurudha u nënshkrua në Mynih më 14 shkurt dhe u ndërmjetësua nga i dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell.

Kurti thotë se për këto marrëveshje ka rezerva, pasi që nuk ka qenë pjesëmarrës në negociata.

“Unë vetëm po tregoj rezerva, për shkak se nuk kam qenë pjesëmarrës në negociata për këto letra të interesit. Natyrisht se ne na duhet lidhje, infrastrukturë më e mirë, autostrada dhe hekurudha. Por, sërish, punëtorët civilë që nënshkruan këto marrëveshje nisën negociatat gjatë qeverisë së kaluar dhe faktikisht i përmbyllën ato pa pjesëmarrjen tonë dhe ne jemi në qeveri për më pas se dy javë”, tha Kurti në një prononcim për REL.

Për palën kosovare, marrëveshjet për autostradën dhe hekurudhat i kanë nënshkruar Xhemë Veseli, drejtor i Transportit Rrugor dhe Ramë Qupeva, drejtor i Infrastrukturës Rrugore. Kurse nga pala serbe, të dy marrëveshjet i ka nënshkruar drejtori i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq. Të pranishëm në ceremoninë e nënshkrimit, përveç ambasadorit Grenell, ishte presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Përmes letrave të shprehjes së interesit për autostrada dhe hekurudha, të dy vendet shprehën gatishmërinë për hapjen e rrugëve ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet me rajonin dhe me BE-në.

I pyetur se nëse kritikat e shprehura nga ai lidhur me marrëveshjet për autostrada dhe hekurudha kanë bërë që ambasadori Grenell të mos e takojë atë në Mynih, kryeministri Kurti thotë se komunikimi me amerikanët është i mirë dhe se gjatë qëndrimit në Mynih nuk ka qenë në plan që të takohet me të dërguarin e Shtëpisë së Bardhë.

“Më herët jam takuar me ambasadorin (Richard) Grenell dy herë, por jo kësaj here. Këtë herë kam qenë duke marrë pjesë në panel, në tryezë të rrumbullakët dhe ne nuk kemi pasur plane që të takohemi”.

“Po, për vete mund të konfirmoj për komunikimin tonë dhe gjithçka duket në rregull”, shtoi kryeministri Kurti.

Në Preshevë u mbajt punëtoria me temë: Hartimi i Planit të shëndetit publik

Në kuadër të aktivitetit të përfaqësuesve të Konferencës së përhershme të qyteteve dhe komunave (SKGO) lidhur me përgatitjen e anëtarëve të grupeve punuese të komunave të Rrethit të Pçinjës, komuna e Preshevës ka qenë nikoqire e punëtorisë së parë. Në këtë punëtori kanë marrë pjesë përfaqësuesit e grupeve të punës për përpilimin e Planit të shëndetit publik të komunave Rrethit të Pçinjës, si dhe përfaqësuesit e Entit të shëndetit publik me seli në Vranjë. Në kuadër të këtij aktiviteti parashihet që komunat pjesëmarrëse të këtij programi, deri në korrik të këtij viti, të hartojnë Planet e shëndetit publik për periudhën vijuese, me qëllim të listimit të aktiviteteve dhe planifikimit të mjeteve buxhetore për realizimin e këtyre planeve. Hartimi i Planit të shëndetit publik është obligim ligjor për komunat, në bazë të Ligjit të shëndetit publik.

Mbahet trajnim dy ditorë në Preshevë nga Enti për Punësim i Vranjës

Enti për Punësim me përfaqësues të Filijales së Vranjës kanë mbajtur trajnim dy ditorë për “Zhvillim të ndërmarrësisë” Me ndjekjen e këtij trajnimi pjesëmarrësit do të çertifikohen, njëkohësisht do të përfitojnë të drejtën për të përfituar nga programi i subvencioneve për vetpunësim (hapjen e bizneseve të reja) për vitin 2020. Ky program do të financohet nga Enti për Punësim si dhe Komuna e Preshevës. Andaj inkurajojmë të gjithë pjesmarrësit në trajnim të rrinë në gatishmëri për të aplikuar me projekte konkrete në kohën kur thirjet do të happen, si dhe për çdo informatë shtesë të lajmërohen tek Enti, zyra në Preshevë.

Delegacioni nga Shqiperia u prit sot nga Ardita Sinani

Gjatë ditës së sotme kryetarja e degës së Partisë për Veprim Demokratik, Ardita Sinani e shoqëruar nga bashkëpunëtorët e saj priti në takim delegacionin nga Shqipëria, Jemin Gjanën, anëtarë i kryesisë së PD-së, Enver Ferizaj, kryetar i Unionit Kombëtarë të Agrobiznesit Shqiptar dhe Selim Istrefi, biznesmen dhe zv.kryetar i Unionit Kombëtarë të Agrobiznesit Shqiptar.

Delegacioni nga Shqipëria u njoftua nga kryetarja Sinani me gjendjen reale me të cilën përballen shqiptarët e Luginës së Preshevës. Theks të veçantë në këtë takim kishte sfera e zhvillimit ekonomik, e veçanërisht problemet me të cilat përballen ndërmarrësit e Luginës në plasimin e produkteve të tyre.

Thirje per studentet dhe nxenesit e Lugines

Ditën e hënë KKSH do të hapë thirrjen për bursë për të gjithë studentët e Luginës së Preshevës si dhe do të hapet thirrja për ndihmë të njëhershme financiare për nxënësit pa asnjë prind ose vetëm me një prind(prindi/ërit i/e të cilëve kanë vdekur) dhe familjet me 3 ose më shumë fëmijë në procesin edukativo-arsimor ( enti parashkollorë, shkollat fillore dhe të mesme).Për çdo pyetje rreth këtyre thirrjeve mund të telefononi ose shkruani në këtë numër të telefonit +381 63 1408 945.

KOMUNA E BUJANOCIT SHUMË SHPEJT DO TË BINJAKËZOHET ME BASHKINË E GJIROKASTRËS

Këshilli Komunal i Komunës së Bujanocit në seancën e fundit të saj ka sjellë vendimin për binjakëzim mes Komunës së Bujanocit dhe Bashkisë së Gjirokastrës të Republikës së Shqipërisë. Me këtë vendim do të vendoset bashkëpunimi, përkatësisht raporte binjakëzimi mes komunës së Bujanocit dhe Bashkësisë së Gjirokastrës. Bashkëpunimi vendoset në fushën e arsimit, turizmit, kulturës, sportit, dhe në të gjitha fushat ku ka mundësi dhe interesa të ndërsjella. Ky vendim i Këshillit Komunal ka hapur rrugën që të nënshkruhet edhe zyrtarisht Marrëveshja e Binjakëzimit, ku për datën solemne të nënshkrimit të saj do të vendosin kryetarët e dy komunave përkatëse.

Tri dekadat e Referendumit të Krahinës Shqiptare

Shkruan: Refik HASANI

Me rastin e 30-vjetorit jubilar të mbajtjes së Referendumit të 1 e 2 Mars-it 1992,popullata me shumicë shqiptare të Komunës së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, shpalli këtë krahinë si Autonome, duke themeluar edhe Kuvendin për Autonomi Territoriale-Politike të shqiptarëve të tri komunave. Më datën 1 e 2 Mars 2022, po bëhen tri dekada, që kur më datën 1 e 2 Mars 1992, u mbajtën për dy ditë rreshtë, shprehja e vullnetit dhe ishte përcaktimi politik e Juridik i së ardhmes duke marrë përgjegjësinë për ta shtruarë-ngritur për zgjidhje çështjen e kësaj Krahinë-duke respektuar aspiratën e shprehur në formë plebishitare të Referendumit. I pasuar pas Referendumit është edhe kryengritja e armatosur ku përmesë Ushtrisë Çlirimtare Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit,është sakrificë e kësaj krahine për realizim të drejtës së këtij Referendimi. Përpjekjet e rëndësishme e popullit shumicë për liri e barazi qytetare të kësja Krahine është edhe gurthemeli tjetër si që është Marrëveshja e Konçulit. Referendumi, është kontribut i gjithë forcave politike e intelektuale,ishte një akt më i lartë historik, ishte një unitet dhe veprim i përbashkët i gjithë subjekteve politike shqiptare në ish-RSFJ,Republikën e Shqipërsisë dhe Diasporë. Po kalojn tri dekada të Referendumit, statusi politik i shqiptarëve të kësaj Krahine nuk është zgjidhur, dhe vazhdohet të dominohet nga diskriminimi në të gjithë fushat e jetës. Legjislatura e re e Parlamentit të Kosovës që ka dal nga zgjedhjet e datës 14 Shkurti 2021,përkatësisht Legjislatura e re e Parlamentit të Shqipërisë nga zgjedhjet e datës 25 Prillit 2021,do të duhej të vizitojn në realizim të projekteve nga investimet për Krahinën Shqiptare dhe të presin përfaqësues të subjekteve politike, institucuione e veprimtar që organizuan Referendumin. Në këtë përvjetor,jubilar Parlamenti i Kosovës dhe Parlamenti i Shqipërisë do të duhej të deklarohen në mënyrë zyrtare në mbrojtje të Referendumit. Për tri dekada të gjitha qeverit e Tiranës dhe e Prishtinës zyrtare, shumë pak kan ndihmuar këtë krahinë shqiptare. Në kët jubilar të Referendimit do të duhej të shenohet me manifestime të ndryshme, duke përfshir edhe veprimtari kulturore, politike e deri tek konferenca shkencore jo vetëm në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc, por edhe në Prishtinë, Tiran, Shkup e gjithëandej diasporës. *Autori, përveqë këtij vështrimi ka edhe një punim të prezentuar në konferencë shkencore mbi rolin dhe rëndësin mbajtjes së Referendumit,por edhe ka disa punime e kumtesa në konferenca shkencore për Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë, por edhe ka propozur,si:Reciprocitetin, shqyrtimi i realizimit të Marrëveshjes së Konçulit, inicimin që të miratohet një rezolut nga Parlamenti i Kosovës, formim i një Komisioni mikst nga Parlamenti Shqipëri-Kosovë, propozimi për formimin e një zyre në kuadër të zyrës së Kryeministrisë etj.

Emine Ajdini nga diaspora dhuron donacion për blerjen e dhuratave për fëmijë

Një falemnderim i veçant për bashkëvendasen tonë z.Emine Ajdini e cila jeton në Gjermani por asnjëher nuk ndalet duke kontribuar në vendin tonë, kësaj radhe zonja Emine ka vendosur t’i bashkangjitet aksionit duke dhuruar donacion për blerjen e dhuratave për fëmijët me kushte të vështira ekonimike në prag të festave të fundvitit. Qëllimi im është që të ndjehen të lumtur edhe fëmijët në nevojë të cilët nuk kan mundësi të marrin pako, kështu që edhe këta fëmijë meritojnë të ndjejnë atmosferën e Vitit të Ri-shprehët zonja Ajdini, duke u zotuar se gjithëher do të jem e gatshme të kojtriboj aty ku është e nevojshme për vendin tim. I gjithë aksioni u realizua nga të rinjët, konkretisht parlamentet e nxënësve të shkollave të mesme nga Bujanoci së bashku me OJQ-në Iniciativat Qytetare, ndërsa u përkrah me donacione edhe nga disa biznese vendas.

Ragmi Mustafa kërcënon këshilltarët e subjektit të tij

Përkundër faktit që ka qenë 12 vite kryetar komunei Preshevës, ku me qasjen e tij destruktive ndaj të gjithë faktorëve relevantë, e pati sjellur komunën e Preshevës në një gjendje të vështirë ekonomike e sociale.

Komunën e shndërroi në pronë private, duke punësuar familjarët e ngushtë dhe të gjerë, duke zhvatur buxhetin e komunës në pasurimin e tij dhe familjarëve të tij, nëpërmjet aferat e banesave dhe trojeve në Kosovë, kontrollin e çdo gjëje shoqërore nga ai dhe klani i tij…

Pas pesë vitesh, në koalicion të gjerë me 4 parti, arriti të ringjitet prap në skenën politike e institucionale të komunës së rraskapitur të Preshevës, ngjitje kjo që nuk pati sukses, për shkak të diktaturave dhe pakënaqësive të mbjellura në subjektin e tij, por dhe brenda koalicionit të gjerë.

Natën e mbrëmshme i tërë ai presion dhe pakënaqësi shpërtheu, duke nxjerrur produktin e mendimit ndryshe, të cilin tashmë e përfaqëson këshilltari tashmë i pavarur Hamdi Fejzullahu, i cili për shkaqet e lartëcekura, braktisi koalicionin dhe subjektin e tij politik, për të vepruar i pavarur, pa presion, pa imponime…, thjeshtë një mendim ndryshe i dalë nga subjekti i Ragmi Mustafës. Për këtë gjë, Ragmiu i orkestroi një kurth, për t’a shantazhuar e kërcënuar ish këshilltarin nga subjekti i tij, thjeshtë duke e dhunuar mendimin ndryshe.

Vjen edhe reagimi i anëtarit të këshillit komunal Jetmir Ismaili

Ai poashtu është kundër vendimit të komisioni për ndarjen e subvencioneve për bizneset lokale. Postimi i plotë i Mehmetit:

Vendimi i komisionit per bizneset lokale eshte i papranueshem. Verejta se mbeshtetje ka mar nje individ(simpatizant i subjektit politik+praktikant) ndersa eshte refuzuar biznesi në të cilin punon ky individ. I ftoj bizneset e refuzuara te ushtrojne te drejten e ankeses.

Këshilltari i kuvendit komunal Nevzad Lutfiu reagon rreth vendimit për subvencione

Lidhur me vendimin mbi ndarjen e subvencioneve per bizneset ka reaguar edhe kshilltari i kuvendit komunal Nevzad Lutfiu ne postimin e te cilit thuhet:

Vendimin e komisionit mbi ndarjen e subvencioneve për bizneset lokale e konsideroj të gabueshëm. Shumë biznese ndonëse i kishin plotësuar kushtet nuk morën mbështetje. Ne jemi bërë bashkë për mos t’i ndarë njerëzit, kjo është shpërfillje. Me një qasje të tillë ne krijojmë oligarki. Një pjesë të madhe të fajit që sot po emigrojnë punëtorët e kanë bizneset që janë favorizuar nga politika, vet fitonin shumë e punëtorëve u jepnin aq sa për të mbijetuar.

Ai poashtu citoi:

I ftoj bizneset të cilat janë refuzuar ta ushtrojnë të drejtën e ankesës.I bëj thirrje kryetarit të Komunës Nagip Arifi që mos ta mbështes këtë vendim sepse ka argumente se vendimi nuk është marr mbi bazën e meritokracisë.Nga ky vendim kanë përfituar disa individë të cilët e kanë të mbushur sofrën e tyre ndërsa tani po presin edhe ëmbëlsirën, ndërsa disa sipërmarrës të cilët mezi arrijnë t’i paguajnë tatimet dhe ta mbajnë familjen e tyre, janë refuzuar.Janë refuzuar sipërmarrës të rinj të cilët sapo kanë krijuar familjet e tyre dhe janë të interesuar të jetojnë në këtë vend.Ky vendim është e kundërta e secilit subjekt në pushtet të cilët kanë premtuar mbështetje konkrete për bizneset lokale.

Të rinjët shqiptarë çdo ditë e më shumë të zhgënjyer nga pushteti lokal në Komunën e Bujanocit.

Rinia e zgjënjyer nga pushteti aktual, vjen reagimi i të riut Bejzad Limani i cili pa asnjë arsyetim anulohet nga konkursi i bizneseve. Ky ështe postimi i tij i plotë në Facebook.

Kujtojme se vendimi për subvencionimin e ndërmarjve të vogla dhe të mëdha nga Komuna e Bujanocit doli sot me datë 28.10.2021 pas një vonese dy mujore.

Pajaziti akuzon pushtetin lokal per ikjen e rinisë, së shpejti do të mbyllen edhe bizneset

Postimi i plotë: Pushteti i “ditëve të mira” nuk mjaftohet vetëm me largimin e kuadrove drejtë Gjermanisë, ata do t’i detyrojnë edhe bizneset të mbyllen e të ikin nga ky vend. Konkursi për “zhvillimin e ekonomisë” është shpallur më 30 korrik, propozim-vendimi për përfituesit nuk është marrur ende, ky prolongim po bëhet për arsye se partnerët e koalicionit ende nuk janë marrur vesh cilëve nga militantët ti ndahen mjete. Kriteri kryesor i këtij konkursi është përkatësia partiake e përfituesit potencial. Listat e militantëve dhe oligarkëve enden nëpër zyrat e tre udhëheqësve të Komunës së Bujanocit, duke i ndarë ata sipas parimit “ky i juvi, ky i joni”. Përfitimet personale i realizojnë në afate rekorde, ato të qytetarëve i prolongojnë në maksimum. Këtij regjimi i ka humbur çdo kuptim!

OJQ “Beyond” realizon projektin “Të gatshëm ndaj sfidave”

Yoga është një formë meditimi dhe aktiviteti fizik, që ndihmon në rritjen e elasticitetit të trupit, përmirësimit të frymëmarrjes, minimizon stresin dhe ndikon pozitivisht shëndetin në përgjithësi (fizik & mendor).

Prandaj dhe kjo ishte arsyeja qe këto aktivitete të jenë pjesë e projektit tonë “Të gatshëm ndaj sfidave” i cili po vazhdon të realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme, me nxënës të shkollave fillore nga komuna e Bujanocit. Këtë fundjavë u perfshin nxënësit e shkollave fillore “Naim Frashëri” dhe “Vuk Karaxhiq” të cilët përmes lojërave të ndryshme patën rastin jo vetëm të shoqërohen mes vete por edhe të relaksohen në ambientet e natyrës.🎸🤼‍♀️🤹‍♂️🏸

Synimi i organizatës sonë është që të kemi rini aktive e shëndet të mirë, prandaj vazhdojm tutje me aktivitetet ne vijim-thuhet ne faqen e organozates Beyond.