Ballina Aktuale Reagon Sekretarja e Kuvendit Komunal Nermine Aliu

Reagon Sekretarja e Kuvendit Komunal Nermine Aliu

SHPËRNDAJE

Për mosdhenien e pëlqimit për shpalljen “Qytetar nderi” të Ministrit të Jashtëm të Shqipëris Gent Cakaj nga Ministrja për administrat shtetërore dhe vetëadministrim lokal Marija Obradovic , ka reaguar e KK të Bujanocit Nermine Aliu .

Postimi i plotë:

Ministrja e “Qeverisë Evropiane” të Republikës së Serbisë znj. Obradoviq dje deklaroi se ka refuzuar që të japë pëlqimin në propozimin e 26 këshilltarëve të Kuvendit Komunal të Bujanocit për të shpallë “Qytetar nderi” ministrin për Evropë dhe punë të Jashtme të Republikës së Shqipërisë z. Gent Cakaj.

Ajo nuk e kontestoi faktin se Ministri Gent Cakaj bëri shumë për qytetarët e komunës së Bujanocit, të cilën ajo gjatë prezantimit të saj e ndau në popullatë shqiptare dhe jo-shqiptare, por potencoi faktin se nuk mund ta nënshkruante vendimin dhe të shpallte “Qytetar nderi” të një komune në Serbi, personin që tha se gjatë konfliktit në Kosovë dhe Metohi, ishte Serbia përgjegjëse për vrasjen e më shumë se disa mijëra shqiptarëve dhe dëbimin e miliona banorëve nga vendbanimet e tyre.
Dhe po, zonja Ministre, jemi dakord me Ju, që nuk është çështje e qëndrimit personal, por e arsyes së shëndoshë, e cila nuk mund ta pranojë realitetin dhe nuk pranon të përballet me të vërtetën.

Dhe po Ju duhet pak më shumë të informoheni me situatën në mjediset multietnike siç është Bujanoci, ku sipas jush 42% e popullsisë është jo-shqiptare, e përbëjnë serbët dhe romët dhe 58% e e pjesës së mbetur janë shqiptarë, apo jo?!

Unë do të doja të vija theks të veçantë në përfaqësimin e tyre në institucionet shtetërore të Republikës së Serbisë, të cilat kanë degët ose filialet e tyre në territorin e komunës së Bujanocit. Le të njihemi pak me këto të dhëna dhe të shohim që megjithëse shqiptarët përbëjnë shumicën e popullsisë në komunën e Bujanocit, përfaqësimi i tyre në institucionet shtetërore është në një nivel shumë të ulët.

Kur jemi te ky fakt, më lejoni t’ju p;rmend disa shembuj: në Gjykatën Themelore në Bujanovac, kur për herë të fundit u punësua një gjyqtar shqiptar?!, Megjithëse kishte vende të për gjyqtarë, njerëz nga Vranja u punësuan në ato pozicione, në Entin Republikan të Gjeodezisë – Departamenti i Kadastrit të Patundshmërive në Bujanoc asnjë shqiptar nuk është i punësuar, në Administratën e Pyjeve Bujanoc njëjtë, në Fondin e Sigurimit Pensional gjithashtu asnjë shqiptar nuk është i punësuar, në NP “Putevi Srbije”, megjithëse janë vendosur stacionet për pagesën e taksave, edhe atë dy në komunën e Bujanocit nuk është punësuar asnjë shqiptar, në Spitalin Special për Rehabilitimin Bujanovac, nga të gjithë rreth 120 të punësuar, vetëm një shqiptar është i punësuar dhe me kontratë në një kohë të caktuar, në Qendrën Shëndetësore Vranje, ku trajtohen të gjithë banorët e komunave të Bujanocit dhe Preshevës, asnjë shqiptar nuk është i punësuar. Në Qendrën Shëndetësore në Vranjë është edhe spitali i lindjes, ku edhe gratë pjesëtare të pakicës kombëtare shqiptare që dinë shumë pak serbisht lindin dhe ato shpesh janë në situata shumë të vështira, por edhe këtu nuk është punësuar një punëtor i vetëm që i përket pakicës kombëtare shqiptare, as një infermiere e vetme, mami ose të paktën një punëtor administrativ etj, etj.
Dhe Ju po flisni vetëm për 15 këshilltarë, të cilët vet kanë vendosur të mos marrin pjesë në seancat e Kuvendit Komunal dhe të mos votojnë “për” ose “kundër” propozimit për shpalljen e Ministrit Gent Cakaj si “Qytetar nderi”, kontributi dhe angazhimi, i të cilit në zhvillimin e komunës së Bujanocit nuk ishte dedikuar vetëm për popullsinë shqiptare.

Ministarka “Evropske Vlade” Republike Srbije gosp. Obradović izjavila je da je odbijen predlog 26 odbornika Skupštine opštine Bujanovac o proglašenju ministra za Evropu i spoljne poslove Republike Albanije z.Genta Cakaja za “počasnog građanina” opštine Bujanovac.

Ona nije usporila činjenicu da jeste ministar Gent Cakaj učinio mnogo za građane opštine Bujanovac, koje je ona tokom svog izlaganja je delila na albansko stanovništvo i nealbansko stanovništvo, ali da ne može da potpiše odluku i proglasi za “počasnog građanina” jedne opštine u Srbiji, čoveka koji je rekao da je tokom sukoba na Kosovo i Metohiji, Srbija je ta koja je odgovorna za ubistvo od više od nekoliko hiljade albanaca, i deportaciju miliona stanovnika.

I jeste gospođo ministarko slažemo se s Vama da nije stvar o ličnom stavu nego o zdravom razumu, koji ne može da prihvati realnost i odbija da se suoči sa istinom.

I da potrebno je da malo više upoznate sa situacijom u više etničkom sredinom kao što je Bujanovac, gde je po Vašim rečima 42% nealbansko stanovništvo koju čine srbi i romi, a ostatak od 58% čine albansko stanovništvo, zar ne?!
Htela bih da poseban akcenat stavimo na njihovo zastupljenost u državnim institucijama Republike Srbije, koje imaju svoje ogranke ili filijale u teritoriji opštine Bujanovac. Hajde da se upoznamo malo o tim podacima i vidimo da iako albanci činu večinu stanovništva u opštini Bujanovac, njihova zastupljenost u državnim institucijama je u jako nižem nivou.
Kad smo kod toga dozvolite nam da istaknemo nekoliko primera: u Osnovnom sudu u Bujanovcu, kada prošli put je primljen sudija ili Albanac na poslu?!, iako su bili upražnjeni radna mesta za sudije, primljeni su ljudi iz Vranja u tim pozicijama, u Republičkom geodetskom zavodu – odsek za katastar nepokretnosti Bujanovac nijedan albanac nije zaposlen, u Šumskoj upravi Bujanovac isto, u Fond za penzijsko invalidsko osiguranje takođe nijedan albanac nije zaposlen, u JP Putevi Srbije, iako su stavljene naplatne rampe i to dve u teritoriji opštine Bujanovac nije zaposlen nijedan albanac, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bujanovac od svih oko 120 zaposlenih samo jedan albanac je zaposlen i to ugovorom u neko određeno vreme, u Zdravstvenom centru Vranje, gde se leče svih stanovnici opštine Bujanovac i Preševo, takođe nije zaposlen nijedan albanac, u okviru Zdravstvenog Centra u Vranje je i porodilište, gde rađaju i žene pripadnice albanske nacionalne manjine koje jako slabo znaju srpski i često su u jako nezgodnim situacijama ali i tu nijedan jedini radnik pripadnik albanske nacionalne manjine nije zaposlen, nijedna medicinska sestra, babica ili bar administrativni radnik itd itd.
A Vi pričate samo o 15 odbornika koji su sami odlučili da ne prisustvuje sednicama Skupštine opštine i da što ne glasaju za ili protiv predloga proglašenja za “počasnog građanina” ministra Gent Cakaja, čiji doprinos i posvećenost za razvoj opštine Bujanovac, nije bio namenjen samo albanskoj stanovništvo.

N.A.